Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenEen nog onvolledige pagina over de naspeuringen naar de Amsterdamse vondeling Timotheus Trompet

Timotheus Trompet is zo'n zeven jaar oud als hij op 22 mei 1837 door Amsterdam het kindergesticht wordt binnengebracht. Hij staat met het weesnummer 697 in het wezenregister met invnr 1412 en in het wezenregister toegang 0137.01 invnr 652. Ik volg hier de onderzoekingen van zijn nazaat Jan Trompet.

Volgens bovengenoemde inschrijvingen is hij geboren 26 juni 1830, maar dat blijkt slechts een ruwe schatting te zijn. Onderstaande is een fragment uit het 'inneemboek' van de Inrichting voor Stadsbestedelingen. Om dat te bereiken ga je naar de inventaris van de Inrichting voor Stadsbestedelingen, kies 'Bijzondere zaken' -> kies 'Verpleegden' ->  kies 'Opname' -> kies 'Vondelingen, wezen en verlatenen' -> kies 'Inneemboek' en ga dan naar invnr 389 het inneemboek van 1833. Dan staat dit op een van de scans van het laatste vel:


Transcriptie: Donderdag 26 December 1833 des avonds ten elf uren gevonden op de Lauriersgracht voor het huis № 53 een kind van het mannelijk geslacht zonder berigt, na gissing oud 3 jaar, hetwelk gereformeerd gedoopt en genaamd zal worden Timotheus Trompet.


designatie 354/31

De voorgeschiedenis van zijn toekomstige partner Johanna Diks

Johanna Diks is geboren 15 juni 1829 te Zwolle, als dochter van Willem Diks, turfdrager, en Pierke Lengton.

Zij krijgt te Zwolle twee keer een onecht kind:

Albert Willem Frederik Cornelis Diks. geboren 8 februari 1851, en
Aleida Johanna Cornelia Diks, geboren 18 oktober 1852.

Daarna trouwt ze op 10 maart 1853 te Zwolle met:

●  Johannes Cornelis Willem van Woerden, officier, gedoopt 7 januari 1807 te Utrecht (later wordt als geboortedatum genoteerd 6 december 1806), als zoon van Gerardus Huijbartus van Woerden en Cornelia du Boeuff.

Bij dit huwelijk worden de twee kinderen van Johanna gewettigd, dus die heten voortaan Van Woerden.

Arbeidershuisgezin

Dat gezin, dus bestaande uit Johannes Cornelis Willem van Woerden, echtgenote Johanna Diks, de kinderen Albert Willem Frederik Cornelis van Woerden en Aleida Johanna Cornelia van Woerden, PLUS Pierke Lengton weduwe Diks, geboren 15 april 1811, dus de moeder van Johanna, komen op 22 december 1853 als arbeidershuisgezin te Veenhuizen.

Ze zijn geplaatst uit de contributie van de militaire commendant van de provincie Utrecht. Daar zal de man des huizes ooit in dienst geweest zijn. Ze wonen in het derde gesticht, eerst woning 12 en dan woning 96 of andersom. Ze staan vermeld op scan 97 van het register van arbeidersgezinnen met invnr 1575.

Zaalopziener

Bij besluit van 17 oktober 1854 N14 (moet in invnr XXX zitten, waarvan geen scans zijn) wordt Johannes Cornelis Willem van Woerden 'voorloopig bij wijze van proefneming aangesteld tot zaalopziener te Veenh. 2'. Ze verhuizen dus naar een zaalopzienerswoning tussen twee zalen met bedelaars in het tweede gesticht. Hij begint zijn werk op 23 oktober 1854.

In het mapje '1853-1856' van het personeelsregister met invnr 1007 (geen scans) staat J.C.W. van Woerden als zaalopziener bij het tweede gesticht voor het normale loon van
5,20 per week, dus 271 gulden per jaar. En blijkbaar voldoet hij, want ondanks de term 'voorloopig' blijft hij dit werk doen tot zijn dood vierenhalf jaar later.

In het tweede gesticht komt er gezinsuitbreiding:

Gideon Frederik Ferdinand van Woerden, geboren 17 december 1854.

Vanaf 1859

■ Op 9 maart 1859 overlijdt Johannes Cornelis Willem van Woerden.

■ Op 11 september 1859 gaan de twee oudste kinderen, Albert Willem Frederik Cornelis van Woerden en Aleida Johanna Cornelia van Woerden, respectievelijk 8 en 7 jaar oud, met drie tot zes maanden verlof. Gezien hun leeftijd moet dat wel naar familie zijn.

■ Van de twee keert alleen Aleida Johanna Cornelia terug, op 10 maart 1860. Al snel, op 19 juli 1860 gaat ze opnieuw met verlof en ook dit keer keert ze terug, op 19 januari 1861.

Waschvrouw

■ De volgende notitie luidt: 'De weduwe van Woerden tijdelijk in dienst gesteld als waschvrouw bij het beheer en het wezengesticht den 2 April 1861', gevolgd door de notitie 'De wed. van Woerden overgebragt met hare kinderen onder de ambtenaarshuisgezinnen den 15 september 1861'.

Of ze echt waschvrouw was, weet ik niet want al juni 1862 staat ze te boek als 'vroedvrouw' en de komende tientallen jaren zal dat steeds als haar beroep genoteerd worden, maar misschien is ze begonnen als wasvrouw en heeft ze haar taken geleidelijk uitgebreid.

Timotheus en Johanna-1

Hoe dan ook is er vanaf april 1861 gelegenheid voor Timotheus Trompet en Johanna Diks om elkaar te leren kennen en dat gebeurt dan ook. Met als gevolg:

Timotheus Diks, geboren 30 juni 1862 te Veenhuizen. Volgens de familieoverlevering is zijn voornaam eigenlijk Cornelis, roepnaam Kees, maar heeft geneesheer Seeleman van het gesticht bij de aangifte per ongeluk de naam Timotheus opgegeven. Op de geboorteakte staat bij Johanna Diks als beroep 'vroedvrouw'.

Met die onwettige geboorte zullen ze bij de Rijkswerkinrichtingen niet blij geweest zijn, maar er wordt nog uitgezocht hoe er op gereageerd wordt.

Timotheus en Johanna-2

■ Op 19 juni 1862, dus kort voor de hierboven vermelde geboorte, is Timotheus Trompet uit het kindergesticht ontslagen. Hoe snel na de bevalling Johanna hem volgt is (nog) niet bekend, maar het zal niet zo lang duren.

■ Ze trouwen 21 augustus 1862 te Smilde, en zoiets moet je toch wel geruimte tijd van te voren geregeld hebben. Bij Timotheus Trompet staat als beroep genoteerd 'kleermaker', bij Johanna Diks wordt geen beroep opgegeven. Bij dit huwelijk wordt de anderhalve maand oude Timotheus/Cornelis Diks gewettigd zodat hij voortaan dus Timotheus/Cornelis Trompet heet.

Naar Zwolle

■ Volgens het bevolkingsregister van Smilde zijn de voorkinderen van Johanna, Aleida Johanna Cornelia van Woerden en Gideon Frederik Ferdinand van Woerden, er niet bij. Nog niet bekend is of die in Veenhuizen blijven of naar familie gegaan zijn.

Het gezin bestaat uit alleen Timotheus Trompet senior, Johanna Diks (met in het bevolkingsregister weer het beroep vroedvrouw), Timotheus/Cornelis Trompet junior en Pierke Lengton, de moeder van Johanna Diks. Volgens dat bevolkingsregister vestigen ze zich 28 juni 1862 te Smilde en vertrekken ze weer op 15 april 1864 naar Zwolle, Johanna's geboortestad. Daar komen er twee kinderen bij:

Wilhelmina Elisabeth Johanna Trompet, geboren 21 mei 1864, en
Pietje Aleida Johanna Trompet, geboren 13 oktober 1867.

Tot slot

■ Pierke Lengton, de moeder van Johanna Diks. overlijdt te Zwolle 23 oktober 1882 op tachtigjarige leeftijd.

■ De in 1833 op de Lauriersgracht gevonden Timotheus Trompet senior overlijdt op 63-jarige leeftijd op 14 februari 1893 te Zwolle, met dan als beroepsaanduiding 'barbier'.

■ Johanna Diks overlijdt 7 januari 1905 te Bussum, bij haar dochter.

De kinderen:

■ Zoon Timotheus/Conelis Trompetgaat het onderwijs in, eerst te Zalk en Veecaten, later te Hoorn, zie deze pagina.

■ Dochter Wilhelmina Elisabeth Johanna Trompet trouwt eerst te Birmingham in Engeland en daarna met een hoofdonderwijzer te Baarn, zie deze pagina.

■ Dochter Pietje Aleida Johanna Trompet trouwt met een timmerman uit Bussum en gaat na diens dood sterke drank verkopen, vermoedelijk in een kroegje, zie hier.