Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderen
In de eerste maanden van 1829 wordt af en toe terloops een naam genoemd van een weeskind, van wie ik hier ga proberen uit te zoeken wie het betreft

In de meeste gevallen zijn ze wel terug te vinden in de wezenregisters. Daarvan zijn ook scans, zie helemaal bovenaan de pagina hoe die scans te bereiken zijn.

Geert Tepper (en zus)

Op vrijdag 16 januari 1829, invnr 95, schrijft de gouverneur van Groningen aan de permanente commissie:

Ik heb de eer U Hoog Edel Gestr: te berigten, dat heden wederom naar de kolonie te Veenhuizen teruggebragt wordt, de vandaar op 19 november jl. gedeserteerde Geert Jans Tepper die te Groningen is gearresteerd.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Groningen

● Geert Tepper staat met het weesnummer 1955 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572. Hij is geboren 27 maart 1812 en afkomstig uit Hoogezand dat hem op 7 november 1828 in het kindergesticht heeft gebracht. Hij deserteert twaalf dagen later, 19 november 1828, en wordt weer teruggebracht op 20 januari 1829. Daarna staat hij met weesnummer 855 in het wezenregister met invnr 1410, maar hij hoeft niet lang te blijven: hij gaat 11 april 1829 met ontslag.

Hij is niet alleen aangekomen, maar met een jonger zusje:

Hinderkien Tepper komt ook 7 november 1828 uit Hoogezand. Zij is geboren 25 december 1816 en zij heeft weesnummer 1956 in de registers met invnrs 1572 en 1410, maar zij overlijdt 19 januari 1829.

Jan, Willem en Avina Elisabeth Romkes Smit

Op donderdag 22 januari 1829, invnr 95, schrijft de kassier van de Maatschappij van Weldadigheid vanuit Amsterdam aan de permanente commissie:

Mij is verzocht UEdG te willen verwittigen, dat Mejufrouw Isabella Appleton weduwe Jan Romkes Smit, met wien voorledene jaar een kontrakt tot vestiging harer drie kinderen te Veenhuizen is aangegaan. dezelve, met het ten einde snellen van het eerste jaar, het kontrakt zag opgeheven, om alzoo daarmee willende voldoen aan dat artikel, hetwelk de termijn voorschrijft, bij terugneming.
Gaarne zag ik mij met een antwoord vereerd op de mijnen van 9 dezer N46 & 47.
De kassier der Maatschappij,
van Iddekinge

Mevrouw Appleton weduwe Romkes Smit heeft het contract E62 gesloten, zie hier, om haar kinderen in het kindergesticht te plaatsen. Er is eerder een brief over geweest op 3 mei 1828, invnr 91 scan 26. De door mevrouw Appleton uitbestede kinderen staan op de lijst van op particulier contract in het kindergesticht gevestigde kinderen. Het zijn:

Jan Romkes Smit, geboren in 1818, nummer 30 op die lijst,
Willem Romkes Smit, geboren in 1820, nummer 36, en
Avina Elisabeth Romkes Smit, geboren in 1815, nummer 40.

Op de brief staat dat de permanente commissie op 31 januari met brief N100 anwoord geeft, wat tot gevolg heeft dat op deze lijst is aangetekend dat de drie kinderen op 19 april 1829 met ontslag Veenhuizen verlaten.

Pieter en Thomas de Jong

Van een brief van de administrateur voor het armenwezen van 24 januari 1829 is slechts de samenvatting bewaard gebleven, invnr 95. Die samenvatting luidt:

Ontv 24 Jan 1829, N126, Adm voor de Gev en het Armwezen, inzendende om berigt, C&A, eene missive en bijlagen van den Gouverneur van Zuid-Holland daarbij ontslag verzoekende voor de kinderen Pieter en Thomas de Jong. Beantw 3 Feb N114; not 29 Jan art 60.

Het verzoek om ontslag wordt blijkbaar niet gehonoreerd:

Pieter de Jong
staat met weesnummer 1173 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572 en in het wezenregister met invnr 1410. Hij is geboren 5 juni 1811 en afkomstig uit Leiden dat hem op 2 mei 1825 naar het kindergesticht heeft gebracht. Hij gaat op 10 oktober 1830 in militaire dienst.

Thomas de Jong staat met weesnummer 1248 in de registers met de invnrs 1572, 1410 en 1411. Hij is geboren 28 februari 1813, en ook door Leiden op 2 mei 1825 afgeleverd. Hij verlaat Veenhuizen met ontslag op 22 maart 1833.

Jan Coenraads

Ook van een brief van de administrateur voor het armenwezen van 24 januari 1829 is slechts de samenvatting bewaard gebleven, invnr 95. Die samenvatting luidt:

Ontv 24 Jan 1829, N125. Adm voor de Gev en het Armwezen, inzendende om berigt, C&A, eene missive van den Gouverneur van Vriesland daarbij nadere zekerheid vragende omtrent het overlijden van het kind J. Coenraads en zijn domicilie. Beantw 7 Feb N123; not 29 Jan art 59.

Jan Coenraads staat met het weesnummer 1902 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572. Hij is geboren 2 september 1818 en afkomstig uit Goes dat hem op 27 oktober 1828 in het kindergesticht heeft gebracht. Hij is overleden op 27 november 1828.

F.J. Veenstra??

En ook van een brief van de administrateur voor het armenwezen van 1 februari 1829 is slechts de samenvatting bewaard gebleven, invnr 95. Die samenvatting luidt:

Ontv 1 Feb 1829, N171, Adm voor de Gev en het Armwezen, zendt in om berigt, C&A, een verzoekschrift om ontslag van het kind F.J. Veenstra, met een rapport van den Gouverneur van Vriesland. Beantw 3 maart N185; not 25 Feb art 28.

Een kind met een hierop lijkende naam is in de wezenregisters niet te vinden.

Adriana Schilt

Ook van een brief van de administrateur voor het armenwezen van 1 februari 1829 is slechts de samenvatting bewaard gebleven, invnr 95. Die samenvatting luidt:

Ontv 1 Feb 1829, N172, Adm voor de Gev en het Armwezen, zendt in eene missive en bijlagen van den Gouverneur van Vriesland over de geweigerde afgifte van het kind A. Schilt om daarvan kennis te nemen en vervolgens terug te zenden. Beantw 3 maart N184; not 25 Feb art 29.

Adriana Schilt staat met het weesnummer 90 in het stamboek van het eerste gesticht met invnr 1571. Zij is geboren in februari 1817 en afkomstig uit Leeuwarden, dat haar op 22 mei 1827 naar het kindergesticht heeft gebracht. Er staat in het stamboek niet vermeld waarom zij geweigerd is, maar zij heeft Veenhuizen verlaten op 3 december 1828.

Johanna Catharina van den Berg

Met een brief van de directeur met nummer N84A op 13 februari 1829, invnr 95, stuurt hij diverse stukken mee, waaronder:

de rekening van Johanna Catharina van den Berg, waaraan eene Nota van mevrouw Poelman. HEd. verzocht ingeval die gelden door de Perm. Komm. zelve mogte worden uitbetaald, het bedrag dier nota ad f 16,80 ten hare behoeve van die wees in te houden: ook is daarbij gevoegd haar attest van lidmaatschap.

Johanna Catharina van den Berg staat met het weesnummer 22 in het stamboek van het eerste gesticht met invnr 1571 en in het wezenregister met invnr 1410. Zij is geboren in 1810 en door Amsterdam op 19 februari 1824 in het kindergesticht gekomen. Zij staat op de eerste lijst van kinderen van het Aalkmoezeniersweeshuis met nummer 191. Blijkbaar heeft zij een schuld bij de vrouw van adjunct-directeur Poelman. Zij verlaat Veenhuizen met ontslag op 28 maart 1829.

Derkje Jans Harmens

Van een brief van de administrateur voor het armenwezen van 14 februari 1829 is slechts de samenvatting bewaard gebleven, invnr 95. Die samenvatting luidt:

Ontv 14 Feb 1829, N218, Adm voor de Gev en het Armwezen, zendt in om berigt, C&A, eene missive van den Heer Gouverneur van Vriesland daarbij nadere opgave verzoekende nopens het overleden zijn van het kind Derkje Jans Harmens. Beantw 16 Feb N?; not 25 Feb art 76

Derkje Jans Harmens staat met weesnummer 1774 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572. Zij is geboren 14 december 1815 en afkomstig uit Harlingen dat haar op 10 oktober 1828 naar het kindergesticht heeft gebracht. Zij is op 6 december 1828 overleden.

Johannes Leenders en Jan Frauenfelder

Van een brief van de administrateur voor het armenwezen van 18 februari 1829 is slechts de samenvatting bewaard gebleven, invnr 95. Die samenvatting luidt:


Ontv 18 Feb 1829, N230. De Adm voor de Gev en het Armwezen zendt in om berigt. C&A, eene missive van den Gouverneur van Gelderland daarbij verzoekende dat de kinderen J. Leenders en J. Frauenfelder als nog op het bijzonder contract met de regenten der beide weeshuizen te Nijmegen worden overgeschreven. Beantw 6 Maart N191; not 25 Maart art 88.

Johannes Leenders staat met het weesnummer 1585 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572 en in het wezenregister met invnr 1410. Hij is geboren 27 mei 1818 en afkomstig uit Nijmegen en sinds 9 juli 1828 in het kindergesticht. Aangetekend is dat hij per 20 juli 1829 wordt overgeschreven op het contract D5 van de Regenten der weeshuizen te Nijmegen (zie een uitleg over D-contracten).
Op de lijst van op contract geplaatste kinderen in de kinderetablissementen heeft hij nummer 42 en In het register van alle op contract geplaatste koloniebewoners met invnr 1389 heeft hij nummer B849. In dat laatste boek staat aangetekend: 'In dienst bij de marine 20 november 1838 - terug 21 december 1838 - in militaire dienst 13 maart 1840.'

Jan Frauenfelder staat met het weesnummer 1586 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572 en in het wezenregister met invnr 1410. Hij is geboren 19 juli 1795 en afkomstig uit Nijmegen en sinds 9 juli 1828, dus bijna 33 jaar oud, in het kindergesticht. De overschrijving op particulier contract gaat bij hem niet door, want hij overlijdt op 20 mei 1829.

Evert Stoop

Op zondag(?) 22 februari 1829, invnr 95, schrijft de Provinciale Commandant van Groningen en Drenthe aan de permanente commissie:

Naar aanleiding eener missive van de permanente kommissie van Weldadigheid dd. 12 Januarij ll. N45 aan den heer administrateur voor de gevangenissen en het Armwezen gerigt; en ingevolge aanschrijving van het departement van oorlog dd. 16 dezer N2 heb ik de eer de Permanente Commissie voorn. te verzoeken om den daarbij bedoelde jongeling van Evert Stoop, die zich voor de militaire dienst wenscht te engageren naar Groningen te doen komen met last zich bij mij aan te melden.

De Generaal-Majoor, Provinciale Kommandant van Groningen en Drenthe,
Luurts

Evert Stoop staat met het weesnummer 1799 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572 en in het wezenregister met invnr 1410. Hij is geboren 9 januari 1813 en afkomstig uit 's Hertogenbosch dat hem op 20 november 1828 in het kindergesticht heeft afgeleverd. De militaire keuring loopt voor hem blijkbaar goed af, want hij gaat in militaire dienst op 12 maart 1829.

Geesje de Vries

Op donderdag 26 februari 1829, invnr 95, schrijft de administrateur voor het armenwezen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de permanente commissie:

In antwoord op UWelEd missive van den 17 Januarij ll. N61 heb ik de eer UWelEd te doen toekomen het doopextract van Geesje de Vries, verpleegd wordende in het kinder-Etablissement te Veenhuizen, in welk document alzoo de noodige verbetering is bewerkstelligd.

De Administrateur voor de Gevangenissen en het Armwezen,
Priviaire.

Geesje de Vries staat met het weesnummer 1812 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572 en in het wezenregister met invnr 1410. Zij is geboren 15 mei 1810 en afkomstig uit Medemblik dat haar op 4 november 1825 naar het kindergesticht heeft gebracht. Wat er in het doopextract gewijzigd is weet ik niet. Zij zal op 11 mei 1830 Veenhuizen met ontslag verlaten.

Jacob Middendorp, Jan Vergeer en Jacobus van Maldegem

Op maandag 6 april 1829, invnr 96 de scans 418-420, schrijft de directeur een brief met nummer N213A aan de permanente commissie met daarin onder andere:

Daartegens heb ik naar aanleiding van vroeger gehouden gesprekken met het Lid der Permanente Kommissie den Wel Edelgestrenge Heer Mr. Faber van Riemsdijk goedgevonden, de beide kinderen Middendorp en verGeer geannonceerd bij hare missive van 25 Maart N246 naar Veenhuizen te zenden, om aldaar op partikulier kontrakt te worden gevestigt, alsmede een kind genaamd van Maldigem, van Vlissingen, met die uit Middelburg heden aangekomen, blijkens daarbij behorende papieren voor de gewone Kolonien bestemd, doch waarvan ik mij niet herinner door de Permanente Kommissie te zijn geinformeerd, teneinde ook dat, provisioneel, in het 1e Gesticht op te neemen, en na het bekomen van aanwijzingen dienaangaande op den controle van het gouvernement of van partikulieren te doen inschrijven.

Jacob Middendorp staat op de lijst van op particulier contract geplaatste weeskinderen met nummer 63. Hij is geboren 17 februari 1822 en afkomstig uit Rotterdam, vanwaaruit hij op 6 april 1829 in het kindergesticht is gekomen. Hij wordt gebracht onder de werking van contract A12 van de Commissie over het Algemeen Armbestuur te Rotterdam (zie een uitleg over A-contracten).
Hij staat met nummer B114 in het stamboek van alle op contract geplaatste koloniebewoners en daar staat dat hij op 13 september 1835 is overleden.

Jan Vergeer staat op de lijst van op particulier contract geplaatste weeskinderen met nummer 64. Hij is geboren 19 november 1821 en afkomstig uit Rotterdam, vanwaaruit hij op 6 april 1829 in het kindergesticht is gekomen. Hij wordt gebracht onder de werking van contract A32 van de Heeren Regenten van het algemeen Armbestuur te Rotterdam (zie een uitleg over A-contracten).
Jan Vergeer is een van de twee leiders van de werkstaking onder weeskinderen van 2 april 1844, vermeld in De kinderkolonie pagina 310-311, waarvoor hij op 6 april 1844, op de kop af vijftien jaar na zijn aankomst, voor de tuchtraad moet verschijnen. Hij wordt veroordeeld tot een tijdelijke verbanning naar de strafkolonie op de Ommerschans, waar hij blijkens dit overzicht op 9 april 1844 aankomt.
Hij staat met nummer B127 in het stamboek van alle op contract geplaatste koloniebewoners en daar staat dat hij op 23 april 1844 in militaire dienst gaat.

Jacobus van Maldigem, Maldegom of Maldegem staat op de lijst van op particulier contract geplaatste weeskinderen met nummer 62. Hij is geboren op 1 mei 1816 en door Vlissingen naar het kindergesticht gebracht op 6 april 1829. Met potlood is op de brief bijgeschreven dat hij zonder voorafgaande toestemming door Vlissingen naar Veenhuizen is gebracht, maar hij wordt gewoon gebracht onder de werking van contract A26 van de Regenten van het Armen- Gast en Weeshuis te Vlissingen (zie een uitleg over A-contracten).
Hij staat met nummer B413 in het stamboek van alle op contract geplaatste koloniebewoners en daar staat dat hij op 6 februari 1836 in militaire dienst gaat.