Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenAnna Maria Westhof, 'dit allerschadelijkst voorbeeld voor de verlofgangers'

Aan het einde van de verlofronde van 1828 is er eentje nog niet teruggekeerd. Op 27 augustus 1828 schrijft de permanente commissie daarom aan de politie te Den Haag een volgens het opschrift op de brief 'Verzoek om de van verlof te 's-Hage achtergebleven Anna Maria Westhoff te doen opsporen en terugbrengen naar Veenhuizen'.

Het kladje van de brief bevindt zich in invnr 363 (daarvan zijn geen scans):

Aan den Heer Directeur der Policie te 's-Gravenhage.

N1866

's-Gravenhage, den 27 Augustus 1828


Zoowel om aan het verlangen van vele kinderen in de Gestichten te Veenhuizen en dat hunner bloedverwanten te voldoen, als om de gesteldheid dier kinderen ter regte waardering van de Gestichten meer algemeen bekend te doen worden, hebben wij de toestemming  van het Departement van Armwezen gevraagd en bekomen om van deze kinderen jaarlijks eenige met verlof naar hunne vorige woonplaatsen te laten gaan.

Van een 80-tal, onlangs zoodanig uit de Gestichten vertrokken is er slechts een kind, Anna Maria Westhoff, oud 18 jaren, te dezer stede achtergebleven, zoo het schijnt tengevolge verkeerd verstane onderrigting van de Heeren Diakenen der Luthersche Gemeente omtrent haar ontslag;

waarop zij zich eerst in eene dienst begeven heeft bij de Heer Dozy in de Veenenstraat en, mede spoedig uit dezelve geraakt zijnde, zich thans elders te dezer stede ophoudt, zonder dat men haar verblijf schijnt te weten.

Ofschoon wij nu van dit achterblijven de gewone opgave aan de Heer Administrateur voor het Armwezen zullen doen, hebben wij gemeend, teneinde dit allerschadelijkst voorbeeld voor de verlofgangers weg te nemen, en daardoor voor te komen dat het geven van verlof niet weder zoude moeten worden ingetrokken, inmiddels de vrijheid te moeten nemen U Edelgestrenge minzaam te verzoeken, om gemeld meisje, die ook een oom moet hebben, welke schoenmaker is van of in het Armhuis der Gereformeerde Gemeente alhier, ten spoedigste te doen opsporen en naar de Gestichten te Veenhuizen te doen terugbrengen; zullende de transportkosten en premie van terugbrenging door de Directie aan den overbrenger worden uitbetaald.

Aangenaam zal het ons zijn, van de slaging des onderzoeks van U Edele indertijd berigt te erlangen.

De Permanente Commissie van Weldadigheid

Flikken Den Haag

Als ik het goed begrijp dacht ze dat ze al met ontslag kon. Maar nee hoor. Het Haagse politiecorps zet de achtervolging in en meldt op 18 september 1828, invnr 93 (zie bovenaan de pagina hoe dit en de verderop genoemde invnrs te bereiken) de scans 269-270:

Ter beantwoording aan den inhoud vervat in Uw Edele op den 27e Augustus jl onder N866 aan mij geadresseerde brief, heb ik de eer te informeren dat het mijne onderhorigen als nu eerst mogen gelukken de verlangde Anna Maria Westhoff te ontdekken en ter beschikking van de Kommissie van Weldadigheid op mijner last in verzekerde bewaring in te sluiten.

Den mede gereclameerde Antonie Mikkers benevens zijne huisvrouw Petronella Vermeulen en drie hunner kinderen, met name Anthonie, Maria en Johannes, oud 3 en 5 en de laatste 9 weken zijn ontdekt, ingesloten en voor de Kommissie dispositie gesteld.

De permanente commissie noteert op de brief dat ze op 18 september in een schrijven met nummer N945 een bedankje stuurt naar Den Haag. Anna Maria wordt gevankelijk teruggevoerd. Dat kost negen gulden, waarover even verwarring is omdat ze door Den Haag abusievelijk eerst naar de Ommerschans is gebracht, zie invnr 95 scan 196.

Om wie het gaat:

Anna Maria Westhoff (en broer en zus)

● Anna Maria Westhoff heeft (met één 'f' op het eind) het weesnummer 877 in het register van het eerste gesticht te Veenhuizen met invnr 1571 en in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410. Volgens die - niet altijd helemaal betrouwbare - registraties is zij geboren op 27 november 1809 en dat zij door Den Haag in het kindergesticht is afgeleverd op 4 april 1825. Designatienummer 11/52.
Uit de registratie blijkt dat zij op 24 september weer terug is in Veenhuizen en dat het slechts tijdelijk uitstel was, want ze verlaat het kindergesticht met ontslag op 13 juli 1829.

Ze was niet alleen in Veenhuizen gekomen, want op diezelfde dag, dus 4 april 1825, arriveren vanuit Den Haag ook:

Johanna Catharina Westhoff, die (ook met één 'f') met weesnummer 878 staat  in het register van het eerste gesticht te Veenhuizen met invnr 1571, in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410 en in het wezenregister 1831-1834 met invnr 1411. Volgens die registratie is zij geboren op 19 augustus 1811 en ook dus dus afkomstig uit Den Haag. Designatienummer 11/51.
Zij moet nog even blijven en zal Veenhuizen met ontslag verlaten op 30 april 1831.

Johannes Westhoff, die (met één 'f') met weesnummer 879 staat  in het register van het eerste gesticht te Veenhuizen met invnr 1571, in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410 en in het wezenregister 1831-1834 met invnr 1411. Volgens die registratie geboren op 26 maart 1813. Designatienummer 11/50.
Hij is de laatste die weggaat, op 2 maart 1832 gaat hij in militaire dienst.