Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenKinderen uit 'de allervoortreffelijkste inrichting van het weeshuis alhier' naar Veenhuizen zenden, betekent het eind van de steun voor de kolonisatie, meldt Workum juni 1825

De subcommissie van weldadigheid te Workum protesteert 11 juni 1825 tegen de verplichte opzending van Weeskinderen naar Veenhuizen, invnr 74. Uit deze brief wordt geciteerd op de pagina's 101-102 van De kinderkolonie:

Wij gevoelen ons gedrongen UWEG te berichten, dat wij, in weerwil van onze welmenende pogingen om de reeds bestaande leden der Maatschappij van Weldadigheid alhier te doen continueren, of in plaats der bedankt hebbende, overl. of vertrokkene, wederom nieuwe aantewinnen, vreezen, dat het getal der leden niet slechts spoedig zal verminderen, maar ook binnenkort geheel zal verdwenen zijn wegens den nadeelingen indruk welke het besluit, om de weeskinderen van hier naar de kolonien te vervoeren, maakt op de gemoede­ren der menschen alhier.

In plaats van dat men te vooren der Maatschappij zeer genegen was, ja zelfs voor haar ijverde, zijn veelen thans tegen haar ingenomen en verkiezen niet langer leden te zijn.

Trouwens bij de werkelijke uitvoering van gemeld besluit zullen wij tot ons leedwezen zien, dat de geheele zaak van de Maatschappij van Weldadigheid alhier te niet loopt.

Hoe gaarne wij ook het weldadig doel van gemeld besluit willen erkennen, zoo zijn wij echter niet in staat, de menschen enigzins haar denkbeeld te doen veranderen, vooral omdat men algemeen met het klein getal van ruim 20 weeskinderen, en de allervoortreffelijkste inrichting van het weeshuis alhier, zoo zeer is ingenomen, dat het denkbeeld zelfs, om weezen, daarin zoo wel opgevoed, en tot nuttige leden der Maatschappij gevormd wordende, van daar tegen hunnen wil naar elders te voeren, niet dan hoogst onaangenaam is.

Indien het derhalve mogelijk ware, dat door UWEdG: bemiddeling, gemeld besluit, niet op ons weeshuis bepaaldelijk gemaakt, noch hier werde uitgevoerd, zoo zouden wij ons zeer verblijden en wij zeker met vrucht werkzaam kunnen zijn ter instand houding van de belangens der Maatschap­pij van Weldadigheid.

Blijkbaar werkt het protest wel een beetje, want het duurt hierna nog twee jaar eer er wezen uit Workum in Veenhuizen komen. Na enkele jaren houdt het helemaal op. Een overzicht van alle door Workum gezonden weeskinderen.

Aankomst op 28 september 1827

Harmen Simons Horinga is geboren in 1811, is hervormd en heeft het weesnummer 5 in invnr 1571. Hij deserteert van de kolonie op 7 juli 1828 en ze slagen er niet in hem terug te vinden.

● Harmen Jetzes Visser is geboren 7 augustus 1813, is hervormd en heeft het weesnummer 17 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Hij moet voorkomen bij de tuchtraad van 25 februari 1831 omdat hij een paar kousen ontvreemd heeft, maar wordt door de raad 'een geschikt sujet' genoemd. Hij verlaat het kindergesticht met ontslag op 12 april 1833.

Aankomst op 9 oktober 1828

● Wieberen Durks Jager is geboren 1 juni 1815, is gereformeerd en heeft het weesnummer 1683 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Hij komt niet terug van een verlof op 15 oktober 1831.

● Anne Sytses Visser is geboren 22 mei 1814, zij is rooms-katholiek en heeft het weesnummer 1684 in de invnrs 1572, 1410 en 1411. Zij vertrekt met ontslag op 28 november 1833.

Lodewijk Douwes Schenkenberg is geboren 9 november 1813, hij is rooms-katholiek en heeft het weesnummer 1685 in de invnrs 1572, 1410 en 1411. Hij komt voor op de lijst verlofvragers in 1829. Hij vertrekt met ontslag op 23 augustus 1831.

Klaas Fend(e)rik is geboren 17 april 1812, hij is gereformeerd en heeft het weesnummer 1686 in de invnrs 1572, 1410 en 1411. Hij vertrekt met ontslag op 19 april 1832.

Geertruida Simons Haringa is geboren 16 maart 1820, zij is gereformeerd en heeft het weesnummer 1691 in de invnrs 1572 en 1410. Zij overlijdt tijdens de gezondheidscrisis in het derde gesticht, zie hier, op 19 januari 1829.

Aankomst op 24 juni 1829

● Trientje Schuurmans is geboren 18 maart 1814, zij is hervormd en heeft het weesnummer 1009 in de invnrs 1410 en 1411. Zij vertrekt met ontslag op 26 maart 1834.

Gerritje Gerrits Schuurmans is geboren 25 december 1825, zij is hervormd en heeft het weesnummer 1025 in de invnrs 1410, 1411 en 1412. Zij`vertrekt met ontslag op 9 april 1835.

Aankomst op 11 juni 1830

Fredrik Geerts Fenema is geboren 20 september 1821, hij is gereformeerd en heeft het weesnummer 938 in de invnrs 1410, 1411 en 1412. Hij vertrekt met ontslag op 1 april 1841.

Pietje Rientses Douma is geboren 23 januari 1823, zij is gereformeerd en heeft het weesnummer 956 in de invnrs 1410 en 1411. Zij overlijdt 7 december 1831.

Rinske Innes Houten is geboren 10 september 1819, zij is gereformeerd en heeft het weesnummer 958 in de invnrs 1410 en 1411. Zij overlijdt 2 april 1832.

Ytje Innes Houten is geboren 12 augustus 1822, zij is gereformeerd en heeft het weesnummer 959 in invnr 1410. Zij overlijdt 5 september 1830.

Heere Sippes Balstra is geboren 15 juni 1814, hij is gereformeerd en heeft het weesnummer 1079 in de invnrs 1410 en 1411. Hij vertrekt met ontslag op 26 maart 1834.

Aankomst op 7 mei 1832

Wiebren Douwes de Jager is geboren in juni 1815, hij is gereformeerd en heeft het weesnummer 58 in de invnrs 1411 en 1412. Hij vertrekt met ontslag op 13 april 1835.

Aankomst op 2 september 1833

Reinder Gerrits Molenaar is geboren 16 mei 1821, hij is hervormd en heeft het weesnummer 11 in de invnrs 1411 en 1412. Hij vertrekt met ontslag op 1 april 1841.

Tjerk Jans Klapper is geboren 22 oktober 1823, hij is doopsgezind en heeft het weesnummer 92 in invnr 1411. Hij overlijdt 16 maart 1834.

Jelle Rienks Douma is geboren 17 augustus 1817, hij is hervormd en heeft het weesnummer 171 in de invnrs 1411 en 1412. Hij komt niet terug van een verlof op 30 september 1837.

● Jan Jans van Steen is geboren 5 december 1816, hij is hervormd en heeft het weesnummer 855 in de invnrs 1411 en 1412. Hij vertrekt met ontslag op 29 maart 1836.

Hieke Gerrits Molenaar is geboren 16 mei 1821, zij is hervormd en heeft het weesnummer 941 in invnr 1411. Zij overlijdt 12 juli 1834.

Treintje Jans van Steen is geboren 10 januari 1823, zij is hervormd en heeft het weesnummer 1411 in de invnrs 1411 en 1413 en in toegang 0137.01 invnr 652. Zij blijft heel lang in het kindergesticht en overlijdt 15 juli 1867.

Grietje Geerts Venema is geboren 16 mei 1825, zij is hervormd en heeft het weesnummer 1949 in de invnrs 1411 en 1413. Zij overlijdt 9 november 1838.

Aankomst op 15 mei 1835

● Pieter Johannes van der Toer is geboren 22 december 1821 in Terwoude, hij is rooms-katholiek en heeft het weesnummer 831 in invnr 1412. Hij deserteert uit het gesticht op 7 september 1835.