Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN14 maart 1844: Uit het verslag van de directeur fragmenten over proefnemingen met de stoomspinnerij

Dit is een zeer lang verslag met nummer N788, gedateerd 14 maart 1844, invnr 289 scan 221 en verder. Ik heb alleen transcriptie van het gedeelte dat over de stoomspinnerij gaat. De opmerking die de directeur tussendoor maakt over de baas van de stoomspinnerij, Thomas Drinkwater, is een vervolg op eerdere brieven die op deze pagina afgedrukt zijn.


Ik heb de eer UwHWdG verslag te doen van mijn bezoek te Veenhuizen op den 6-8 dezer maand.

(...)

Eindelijk kan ik UwHEdG. van de katoenspinnerij nog mede deelen dat de mechanicus van de Heeren Nederburgh, Nering Bögel & Comp weder eenige dagen te Veenhuizen was, om een nader onderzoek te doen naar de verbetering der stoom-machine, toen er weder een lek ontstond in eene der pijpen aan de stoomketels, om de herstelling waarvan eene nieuwe proefneming, terwijl ik er was, niet kon plaats hebben, die nu in de eerste dagen dezer week zoude plaats hebben, met den droogsten turf uit het veen en ook drooge kolen; doch, daar de machine verleden maand slechts 20 slagen gemaakt had, was er weinig hoop, dat het doel, om 30 slagen te verkrijgen, zou worden bereikt.

Heden, echter, terwijl ik dit rapport schrijf, ontvang ik de blijde belangrijke tijding dat de zaak in der daad in orde gebragt is.

De machinist had, namelijk, ontdekt, dat, bij zijne afwezigheid, de vuurgangen niet in alle opzigten naar zijne bestelling goed gemetseld waren, het geen nu hersteld is en waarna men, met al het werk er even(?), zelfs meer dan 30 slagen van de machine heeft kunnen krijgen en nog heeft kunnen houden zonder het gebruik van kolen en zelfs met minder turf dan gewoonlijk verbruikt wordt, welk voorloopig berigt weldra nader naauwkeuriger zal worden beschreven.

De molens hadden zoo snel geloopen, dat het volk moeijelijk het werk hadden kunnen surveilleren. Deze verbetering zal dan, naar de verwachting, bij eene belangrijke besparing van brandstoffen, de productie van garen, zoo niet met de helft, dan ten minste met een derde vermeerderen.

De Heer Drinkwater blijft bestendig te huis. Slechts eenmaal is hij, volgens zeggen van den heer Drijber, bij de proefneming komen zien, doch zijn voorkomen dicteerde zoo zeer het buitensporig misbruik van sterken drank, dat zijn ligchaam het wel niet veel langer meer zal kunnen uithouden. Onder tusschen wordt zijn persoon in geene deele gemist.

Ofschoon de diensttijd van onzen mechanicus Cook met 1 April een einde zal nemen, ben ik nog niet kunnen slagen met eenen anderen. Wel ben ik in onderhandeling met iemand, doch die vraagt f 21,- , terwijl wij voor f 12,- wenschte te kunnen slagen.- Cook heeft f 21,- ’s weeks.
Kunnen UwHEdG. ook goedvinden, dat er eene oproeping, om zulk een werkman in de Courant gedaan wordt, zonder welke ik vrees, althans niet spoedig genoeg, een plaatsvervanger te zullen kunnen opsporen?

Ten slotte kan ik UwHEdG. verzekeren, dat UwHEdG. besluit van bezuiniging van den 22 Februarij JL, wat de veteranen-huisgezinnen en de verdiensten der ambtenaren-kinderen betreft, te Veenhuizen, vrij wel ten uitvoer zijn gelegd en daarbij slechts zeer weinige bezwaren zijn voorgekomen, waarover ik UwHEdG. bij afzonderlijke brieven nader hoop te onderhouden.