Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN12 maart 1829: De directeur stuurt verschillende stukken naar Den Haag

Met zijn brief van 12 maart 1829 met nummer N156A, invnr 96 de scans 130-132, waarvan hier slechts een gedeeltelijke transcriptie, stuurt de directeur een aantal stukken. Bij het eerste punt blijkt dat er tekeningen gemaakt zijn, vermoedelijk ook de bekende afbeeldingen van de gestichten te Veenhuizen. Bij het vierde punt blijkt twijfel over de gezondheidstoestand. Voor het vijfde punt zie deze pagina. Daarna blijken er instructies ontvangen over de manier waarop burgemeester Tonckens van Norg tegemoet getreden moet worden en het laatste gaat over de aanbesteding van winkelwaren voor de koloniën:


Frederiksoord, 12 Maart 1829
De Permanente Commissie heb ik de eer hiernevens te doen toekomen:

1e. Zes stuks tekeningen van gezigten in de Kolonien door van Geelen.

2e. Iets over het nut der Murias Ammonia in de onderschijdene ziekten, door van Steenwijk te Ommerschans met een gelijdende missive.

(…)

4e. Een ziekenrapport van het 3e Etablissement te Veenh., lopende van 2e tot 8 dezer: – volgens daarbij ontvangen berigt van de Heer de Geus, scheen de Heer Sassen geen ergere gevolge te vreezen.

5e. Afschrift van het Reglement van discipline van de weezen gevestigt te Veenhuizen, waarbij ik zo vrij ben één memorie van bedenkingen op hetzelve te voegen.

(…)

De missive van de Perm. Komm. dd 10 dezer N208 heb ik de eer gehad te ontvangen (…) zijnde haar verlangen hoedanig, in het vervolg ten aanzien der Inspectiën, welke de heer Burgem. van Norgh in de Gestichten te Veenh. zoude willen doen, te handelen aan de Hoofden dier  Etabl. medegedeeld; – als ook aan de Heeren Poelman en de Geus, ten aanzien van de ontvangen Rachine.

(…)

Ommerschans
E. Brouwer voor 4 5/8 pct korting van het vastgestelde tarief
Veenh. 1e Etabl
E. Brouwer voor 3 1/8 pct
Veenh. 2e en 3e Etab
E. Brouwer voor 5 1/8 pct

Een en ander blijkens nevensgaande inschrijvingsbilletten en missive van de Heer Poelman, –  en neem de vrijheid de Perm. Komm. te advijseeren deze aanbesteding te approbeeren.

De reden waarom in de gewone Kolonien zoo veel minder korting wordt bedongen, is hoofdzakelijk gelegen, in het meerder kostende van transport per as tot in de kolonien, en misschien ook voor een gedeelte in het meer of minder benoodigde van sommige artk welke welligt naar evenredigheid hoger of lager dan de gewone marktprijzen op het tarief gesteld zijn; waarin naar mijne gedagten ook het verschil moet gezogt worden tusschen de korting bij het 1e en 2e Etablissement te Veenhuizen.