Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen

Zitting van den 14 Februarij 1859


Present:
C. W. Rensing, president
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
& J. F. Morriën, secretaris

De Raad te zaâm gekomen zijnde, wordt door den voorzitter geopend.

Worden voorgebragt, de navolgende zes Israëlitische bedelaars-kolonisten, als:

Mozes Vigevan N883, wegens ontvreemding van een paar schoenen van zekere J. Holst op de Smilde, bij gelegenheid dat hij te Assen voor de Militie raad moest verschijnen.

Izaak Hijman Grishaver N5219 te zoekmaken van 1 witte voerlakensche broek en 1 paar kousen op reis van de Ommerschans naar Veenhuizen-

Salomon Elshof N5430 als voren van een paar kousen.

Simon Hendriks N3156 mist een hemd zonder dat uitvondig is te maken waar hetzelve eigenlijk gebleven is.

Salomon Meijer Hennipziel N1383 en
Mozes Agtseribbe (eigenlijk wees doch voor straf onder de Bedelaars Kolonisten) die beide in de zaal gevochten hebben.

Alle de bovengemelde aanklagten overeenkomstig de waarheid bevonden zijnde, en de beschuldigden geene geldige verschooningen in te brengen hebbende, wordt tot de strafbepaling overgegaan.

Gezien artikel 13 en 17 van het Reglement van Tucht voor bedelaars-kolonisten

Wordt besloten de navermelden bedelaars kolonisten te straffen als volgt:

Mozes Vigevan tot enkele vergoeding van de ontvreemde schoenen, daar dezelve aan den eigenaar zijn terug gegeven, benevens opsluiting in boeijen gedurende den tijd van 14 dagen.-

Izak Hijman Grishaver, Salomon Elshof en Simon Hendriks, met dubbele vergoeding van de te zoek gemaakte kleeding stukken, en 8 dagen provoost arrest, hoeveel dagen opsluiting ook aan Salomon Meijer en Mozes Achtseribbe worden opgelegd.

Alle de opgenoemde bedelaars kolonisten worden met hun vonnis bekend gemaakt.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld, en was onderteekend door:
C. W. Rensing, president
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
& J. F. Morriën, secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 31 maart 1859 N5, invnr 910

Notities bij het zittingsverslag