Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht bij het 1e Gesticht Veenhuizen
Zitting van den 15 November 1858


Tegenwoordig zijn
C. W. Rensing, Presd
G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Secr

De Raad vergaderd zijnde, wordt door den Voorzitter geopend.

Worden voorgenomen:

De bedelaars kolonisten mannen van het 2e Gesticht overgenomen, met name F.H. Feckers N???? en G. Stoffers N3760, die twee schragen van zaaltafels hebben aan stukken geslagen en in de kaghel verbrand-

Genoemde kolonisten gehoord, geven te kennen dat zij geen turf genoeg hadden en koud waren en dat zij daarom ????? den schragen hadden verbrand.

Gezien art: ?? van het Reglement van Tucht voor Bedelaars kolonisten.-

Gelet op de bepaling dat er van de andere Gestichten niet als verdienstelijke bedelaars-kolonisten naar dit gesticht zouden worden overgenomen.-

Wordt besloten

De bedelaars kolonisten F. H. Feckers en G. Stoffers te straffen met 8 dagen opsluiting in boeijen, dubbele vergoeding van de vernietigde schragen en terugplaatsing naar het 2e Gesticht.

Aan beide bedelaars kolonisten wordt hun vonnis kenbaar gemaakt.

Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.
De President en Leden
(was geteekend)
C. W. Rensing, Presd
G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 14 december 1858 N1, invnr 902

Notities bij het zittingsverslag