Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Kolonisten Huisgezinnen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
Zitting van den 19e . Augustus 1841


Present:
J. Poelman, president
Leden:
A. Textor
G. Kuipers
B. Dikland
P.S. Huinia
L. Coelen, secretaris

De raad door den president geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.-

Door den President werdt aan de raad kennelijk gemaakt de terugkomst van den Kolonist Hermanes Plas wien den weeken tot den 17e  Juni ll een Verlof was toegestaan, en als niet op dien tijd te zijn terug gekomen den 1e July daar aan volgende als deserteur was afgevoerd.

De raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem in deze te horen.

hij  verklaarde in Amsterdam wegens ongesteldheid onder geneeskundige behandeling te zijn geweest: dan daar het de Raad voorkomt dit een uitvlucht ter zijner Verschoning is, zoo heeft de raad hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.

Daar hij Art 2 van het reglement van Tucht had overtreden vervat onder La C “Zonder bekomen verlof de kolonien verlaten, zonder wettige redenen over den verloftijd uitblijven” waar op  Art 3 de Straf bepaald-
1e  Opsluiting van drie tot acht dagen in de strafkamer, naar gelang der omstandigheden, van hem, die zich voor de eerste maal aan de misdrijven onder La a tot c vermeld heeft schuldig gemaakt

ten gevolge dit Artikel heeft de raad den aangeklaagde gecondemneerd tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van acht dagen.

verlangende de raad dat aan dit Vonnis onverwijld Executie zal worden gegeven.

waar van Proces Verbaal is opgemaakt .

den gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hem voorgelezen.-

Gedaan te Veenhuizen op datum als boven is gemeld.
Poelman, pres
A. Textor
Kuipers
P.S. Hunia
B: Dikland
L. Coelen, secr


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag