Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Policie en Tucht voor Kolonisten Huisgezinnen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 19e November 1836


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig, uitgenomen den Onder Directeur binnen afwezend en het lid Klaas Bronsema die door ziekte verhinderd werd om deze raad bij te wonen.

Door den President werd aan de Raad kennelijk gemaakt de onzedelijke omgang van Harm, zoon van den Hoevenaar Hendrik Gerrits Timmerman met de dochter van den Hoevenaar Frieso.

De Raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem ten deze te horen.

Hij heeft bekend dat de aantijging conform de waarheid was maar bragt ter zijner Verontschuldiging in.-

Dat hij reeds in het Voorjaar had getracht een wettig huwelijk met gemelde dogter van den Hoevernaar Frieso aan te gaan

Dat zij de Adjunct Directeur der Gestichten hadden verzocht als arbeiders te worden opgenomen- dan daar dit niet konde worden toegestaan als op Autorisatie der Permanente Commissie;

Hij, beschuldigde zich per Verzoekschrift had gewend tot de subcommissie van Kampen door wien zijne ouders als vrije kolonisten primitief waren opgezonden houdende verzoek dat daar hij een huwelijk wilde aangaan door hun tusschenkomst de Permanente Commissie door/voor hun Weldadigheid wel te willen verzoeken om als arbeider kolonist bij een der Gestichten te Veenhuizen te worden opgenomen.-


De Raad heeft den aangeklaagde doen buiten staan om over een en ander te delibereren.

Niettegenstaande Art 2 van het Reglement van Policie enTucht vastgesteld bij Resolutie der Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid van den 8 July 1829 N. 19 sub  L A F
Onzedelijke omgang met of verleiding tot onzedelijkheid van anderen de strafbepaling bij Art 3 toekend
Verplaatsing voor een onbepaalden tijd naar de kolonie Ommerschans van hem die zich andermaal aan de verkeerdheden schuldig maakt of de ongeregeldheden en misdrijven onder de La  D en F genoemd begaat.

Heeft de Raad bij algemene stemmen besloten om de uitspraak van dit vonnis aan de Wijsheid en Consideratie der Permanente Commissie ?? over te laten, te meer daar bij toestemming (van) haar, en Vergunning bij eener der ouders in te trouwen zij dadelijk hunne huwelijk wilden voltrekken.

De Raad acht het tevens van hare Plicht; hiermee het gedrag van Harm Gerrits Timmerman niet dan te laken is, de vergevorde(rde) ouderdom zijner beide Ouders de Permanente Commissie indachtig te maken.

Van één en ander bij deze Proces Verbaal is opgemaakt om onverwijld aan de Permanente Commissie te worden opgezonden ter fine van uitspraak.

De aangeklaagde hebbende doen binnen staan is dit hem voorgelezen het welk door den President  met alle de aanwezige leden der Raad is ondertekend.

Te Veenhuizen op dag en datum als boven is gemeld.
Poelman, pres
Kuipers
Dikland
L. Coelen, secr


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag