Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor weezen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 20 Julij 1859


Tegenwoordig
C. W. Rensing, P.
G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Secr

De Raad bij een geroepen zijnde, wordt door den Voorzitter geopent.

De navolgende bestedelingen verschijnen om gehoord te worden in hunne overtredingen.-

Roelof Hunderman N67 P.K. is voor de 3e maal gedeserteerd, zonder verkoop van koloniale kleeding.-

Willem Grootjohann N1187 desertie voor de 1e maal met verkoop van koloniale kleeding stukken.

Hendrik Gerrebrands N1188 desertie voor de 1e maal met verkoop als voren.

Jacob Groen N1076 desertie voor de 1e maal met verkoop als voren.

Allen geven te kennen dat de zucht naar hunne famillen hun tot het wegloopen heeft aangespoort, de 3 eerstgenoemden zijn 16, en de vierde 17 jaar oud.

Gezien art 4 sub 2e en 8e van het Reglement van Tucht voor weezen.

Gelet op de Processen Verbaal van de Raad van Tucht van den 9 October 1857 en 23 Junij 1858, waarbij den bestedeling Roelof Hunderman vroeger is gevonnisd geworden.

Wordt besloten te straffen als volgt:

Den wees Roelof Hunderman N67 P.K. met opsluiting in de strafkamer gedurende den tijd van 8 dagen, om den anderen dag te water en brood met de boeijen aan, en daarnà overplaatsing naar de Ommerschans voor een onbepaalden tijd, onder goedkeuring echter van het Beheer.-

De bestedelingen Willem Grootjohann, Hendrik Gerrebrands en Jacob Groen met opsluiting in de strafkamer gedurende den tijd van 8 dagen om den anderen dag te water en brood.

Wijders allen op te leggen de dubbele vergoeding van de tijdens hunne desertie te zoek gemaakte koloniale kleeding stukken.-

Niets meer te behandelen zijnde, wordt de Raad gesloten.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.

De President en Leden
was geteekend
C. W. Rensing, Pres.
G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman

Voor Extract Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

Dwars op de laatste pagina is bijgeschreven:
R. Hunderman N 482 B
Geb 13 Aug 1844
aangek 1 Junij 1855
Geplaatst op contract met den Archidiaken der Ned: Herv: Gem te Groningen


Bijlage: Besluit van de gecommitteerde der regering


No
2
’s Gravenhage, den 23 Augs 1859

De Gecommitteerde der regering bij de M v W enz

Gelezen den brief van den Directeur der kolonien van den 8 dezer N 2303 en de daarbij ingezonden Processen verbaal van de Raden van Tucht bij de Gestichten te Ommerschans en Veenhuizen over de maand Julij jl.

Besluit

uit hoofde van den nog te jeugdigen leeftijd van den bestedeling R. Hunderman N 482 B, geboren den 13 Augustus 1844, in zijne door den Raad van Tucht bij het 1 Gesticht te Veenhuizen voorgestelde overplaatsing naar de Ommerschans, bedenking te maken.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Directeur der kolonien

de  Gecomm.  enz

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post 23-08-1859 N9, invnr 923

Notities bij het zittingsverslag