Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht bij het 1 Gesticht te Veenhuizen voor weezen

Zitting van den 5 Junij 1859


Tegenwoordig
C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Secrt

De Raad wordt door den voorzitter geopend.

wordt voorgebragt

Den wees Jacob Groen N1076 deserteur voor de 1e maal, zijnde hij te Norgh gearresteerd en terug gebragt door den Gemeentelijke veldwachter aldaar.

Gehoord bovenstaande persoon welke niets ter zijner verontschuldiging kan inbrengen.

Gezien art 3 § 2 van het reglement van Tucht voor weezen

Wordt besloten

Jacob Groen N1076 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.

De President en Leden
(Get.) C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 25 juli 1859 N5, invnr 919

Notities bij het zittingsverslag