Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht bij het 1e Gesticht Veenhuizen

Zitting van den 13 November 1858


Tegenwoordig zijn
C. W. Rensing, Presd
G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Secr

De Voorzitter opent de vergadering.

Worden voorgebragt:

De Weezen  C. P. de Rijk N679 en H. de Boer N657 beide deserteurs voor de 1e maal, terug gebragt door den Rijks Veldwachter van de Smilde.

Gezien art: 4 onderdeel 2 van het Reglement van Tucht voor Weezen.

Wordt besloten

De weezen de Rijk en de Boer te straffen met opsluiting in de strafkamer gedurende den tijd van 8 dagen, om den anderen dag te water en brood.

De vergadering wordt gesloten.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.
De President en Leden
(was geteekend)
C. W. Rensing, Presd
G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 14 december 1858 N1, invnr 902

Notities bij het zittingsverslag