Extract uit de Notuelen van het verhandelde in de raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 20 Augustus 1858


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

De Voorzitter opent de vergadering.

Den Wees J. van den Berg N391, is door eene Koloniale veldwachter in het Gesticht terug gebragt, bij zich hebbende een Medicijnflesch met sterke drank.

Die zaak onderzocht hebbende, is gebleken, dat opgenoemde Wees, die drank gehaald heeft in een Kroeg, achter, en in de nabijheid van ons turf veen bij de zoo-genaamde 40 roeden, gemeente Smilde;
dat die genever bestemd was, voor den bedelaars-Kolonist W. Hofkes, die met dezen Wees werkzaam is in de Kuipverwerij aan het 1e Gesticht, en welken Bedelaars-Kolonist een plank over de binnengracht, achter de Verwerij heeft gelegd, en den wees v:d: Berg heeft overgehaald, daar over te gaan en drank voor hem te halen.

Den bedelaars-Kolonist W. Hofkes ontkent deze verklaring van de wees van den Berg; en geene getuigen daarbij tegenwoordig geweest zijnde, is hij niet te overtuigen.-

Gezien Art 4 sub 2 & 6 van het reglement van tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen

Wordt besloten:

Den Wees J. van den Berg N391 te straffen met opsluiting in de strafkamer gedurende den tijd van 8 dagen, om den anderen dag te water en brood.-
en den bedelaars Kolonist W. Hofkes met een dadelijke terugplaatsing naar het 3 Gest van waar hij tijdelijk is overgenomen geworden.

Den Wees J. van den Berg, en den bedelaars kolonist W. Hofkes worden met hunne vonnissen bekend gemaakt.

Niets meerder te behandelen zijnde, wordt de raad gesloten.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld, en onderteekend door:
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van de raad: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 29 september 1858 N18, invnr 897

Notities bij het zittingsverslag