Extract uit de Notuelen van het verhandelde in de raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 11 Augustus 1858


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

De leden allen present zijnde, wordt de vergadering door den Voorzitter voor geopend verklaard.

De Weezen J. Scheren en A. de Graaf N808 en 1011, zijn door den poortier der voorpoort aangehouden, daar zij eene flesch sterke-drank bij zich hadden, die het Gesticht zoude worden ingebragt.-

Ondervraagd zijnde, hielden zij steeds vol, die flesch met genever in de holte van eene houtwal gevonden te hebben; en het is hun niet kunnen bewezen worden, dat zij lieden die drank over de grenzen der Kolonie gehaald hebben; hoe wel de raad van gevoelen is, dat zulks heeft plaats gehad.-

Gezien Art 4 sub 6 van het reglement van tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen

Wordt besloten:

De Weezen J. Scheren & A. de Graaf te straffen met opsluiting in de strafkamer, gedurende den tijd van 8 dagen, om den anderen dag te water en brood.

De opgenoemde Weezen, wordt hun vonnis bekend gemaakt.-

Niets meer te behandelen zijnde wordt de raad gesloten.-

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door:
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van de raad: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 29 september 1858 N18, invnr 897

Notities bij het zittingsverslag