Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen, bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 5 Mei 1858


Present
Rensing  President
leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën Secret

De Raad door den president geopend, waren alle Leden tegenwoordig.

Wordt voorgenomen den wees Abraham Bienewits N1156, deserteur voor de 2e maal.

Gehoord bovenstaande, die niets geldigs ter zijner verantwoording kan inbrengen.

Gezien art: 3 § 2 van het Reglement van Tucht voor Weezen Vondelingen en verlatene Kinderen

Wordt besloten

den wees A. Bienewiets N1156 te straffen met 8 dagen opsluiting, in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

Deze straf wordt aan den belanghebbende bekend gemaakt, en daarna sluit de President de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld en onderteekend:
Rensing, president
leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 8 juli 1858 N6, invnr 892

Notities bij het zittingsverslag