Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 23 April 1858


Present
C. W. Rensing  Prest
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën Secretaris

De Raad door den voorzitter geopend zijnde waren alle de leden tegenwoordig.

Wordt voorgenomen

den Wees Abraham Binnewits N1156
deserteur voor de 1e maal

Gehoord bovenstaande, die niets geldigs ter zijner verontschuldiging kan inbrengen.

Gezien Art 3 § 2 van het reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen

Gehoord het gevoelen van den Raad

Wordt besloten:

Den Wees A. Bienewits N 1156 te straffen met acht dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood

Deze straf wordt hem bekend gemaakt waarna de President de vergadering sluit.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën Secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 20 mei 1858 N15, invnr 888

Notities bij het zittingsverslag