Extract uit te Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor weezen, vondelingen en Verlatene kinderen, in het 1e Gesticht te Veenhuizen Zitting van den 27 November 1857


Present
C. W. Rensing, Presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Sect.

De Raad bij een geroepen zijnde, word door den Voorzitter geopend, alle de Leden zijn tegenwoordig.

Worden voorgenomen

1e  De wees Bernardus Sluiter N635, wegens verkoop van een Bijbeltje en een gezangboek

2e De wees Pieter Steenpoorte N22 wegens verkoop van een bijbeltje en een gezangboekje

Gehoord bovenstaanden die  niets geldigs ter hunner verontschuldiging kunnen inbrengen.

Gezien art 3 § 8 van het reglement van Tucht, voor weezen, vondelingen en verlatene kinderen.

Wordt besloten te straffen als volgt

De hierboven vermelde weezen, met acht dagen opsluiting in de strafkamer, en dubbelde vergoeding van het verkochte op rekening hunner oververdiensten.

Zijlieden worden binnengeroepen en de president maakt hun bekend met de straf die de Raad bepaald heeft.

Niemand der Leden iets meerders hebbende voortedragen, sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld en onderteekend door
C. W. Rensing, Presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Sect.

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 24 december 1857 N1, invnr 877

Notities bij het zittingsverslag