Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht, voor Weezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in het 1e Gesticht te Veenhuizen- Zitting van den 14 November 1857


Present
C. W. Rensing, Presd
Leden: G. J. Hendriks, W. L. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sects.

De Raad bij een geroepen zijnde word door den Voorzitter geopend, alle de leden zijn tegenwoordig.

Worden voorgenomen

1e De wees Arnoldus Franciscus Fodde N1060 wegens desertie voor de 3e maal, en wel op den 15 Sept 1857, den 1 Octb 1857 en den 5 November 1857, hij is uit het weeshuis te Amsterdam wegens wangedrag naar hier overgeplaatst.

2e De wees Cornelis Steenpoorte N29 Gd. Wegens ontvreemding van 6 koppen Aardappelen

3e De wees Lodewijk Wilhelmus van Emden N301, wegens ontvreemding van 4 ons wollen garen, van de Fabrijk

4e De wees Cornelis Johannes Stoutenbeek N1105, wegens ontvreemding van een driekante vijl van de Timmerwinkel

5e de wees Johanna Zwartjes N1805, wegens ontvreemding van een particuliere onderbroek

Gehoord bovenstaande die niets geldigs ter hunner verontschuldiging kunnen inbrengen

Gezien Art 3 § 2 en 8 van het Reglement van Tucht voor weezen, Vondelingen en verlatene kinderen

Wordt besloten te straffen als volgt

De wees A. F. Fodde met acht dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood, en onder approbatie van het Beheer der Maatschappij voor een onbepaalden tijd over te plaatsen naar de Ommerschans.

De Weezen C. Steenpoorte, L. W. van Emden, C. J. Stoutenbeek en J. Zwartjes met acht dagen opsluiting in de strafkamer, en dubbelde vergoeding van het ontvreemde op rekening hunner oververdiensten.

Zijlieden worden binnen geroepen en de president maakt hun bekend met de straf die de raad bepaald heeft.

Niemand der Leden iets meerders hebbende voor te dragen, word de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld en onderteekend door
C. W. Rensing, Presd
Leden: G. J. Hendriks, W. L. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect.

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën


Bijlage: Besluit van de gecommitteerde der regering


’s Gravenhage, den 24 Dec 1857

De Gecomm der Regering bij de Maats V Weld enz.

Gelezen den brief van den Dir der Kolonien van den 8 dezer N 3698 en de daarbij ingezonden Processen verbaal van de raden van Tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen over de maand november ll.

Besluit

te bekrachtigen de verwijzing voor een onbepaalden tijd naar de Strafkolonie te Ommerschans van den wees A. F. Fodde N 1060 en van de onder de arbeiders gevestigde gewone kolonisten dochter F. ten Bulk???, voor zooveel den eerstgenoemden betreft met aanbeveling aan de Directie om hem, met het oog op zijne herhaalde desertie ook in verband zijne vroeger verkeerde gedragen ten gevolge waar van hij door zijne uitbesteders naar de kolonien werd opgezonden.-

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Dir der kolonien ter uitvoering.-
de Gecomm enz

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post 24-12-1857 N1, invnr 877

Notities bij het zittingsverslag