Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht, voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen in het 1e Gesticht te Veenhuizen- Zitting van den 9 October 1857


Present
C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sects.

De raad bij een geroepen zijnde, wordt door den voorzitter geopend, alle de leden zijn tegenwóórdig.

Worden voorgenomen

1e De Wees Arnoldus Franciscus Fodde N1060 wegens desertie voor de 2e maal, en verkoop van Kleeding

2 De Wees George Fredrik van Littouw N19 PK wegens desertie voor de 1e maal

3 De Wees Roelof Hunderman N67 PK wegens desertie voor de 1e maal

4 De Wees Cornelis Johannes Stoutenbeek N1105 wegens desertie voor de 2 maal

Gehoord bovenstaande die niets geldigs ter hunner verontschuldiging kunnen inbrengen

Gezien art 3 § 2 en 8 van het Reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen

Wordt besloten te straffen als volgt:

De boven vermelde Weezen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, en A. F. Fodde met dubbele vergoeding  van het ontvreemde op rekening zijner oververdiensten.-

Zijlieden worden binnen geroepen, en de President maakt hun bekend met de straf die de Raad bepaald heeft.

Niemand der leden iets meerder hebbende voor te dragen, sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld en onderteekend door.
C. W. Rensing, presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect.

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 20 november 1857 N20, invnr 875

Notities bij het zittingsverslag