Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht, voor Weezen, Vondelingen en verlatene kinderen in het 1e Gesticht te Veenhuizen- Zitting van den 29 September 1857


Present
C. W. Rensing, Presd.
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect.

De Raad bij een geroepen zijnde, word door den voorzitter geopend, alle de leden zijn tegenwoordig.

Worden voorgenomen

1e De wees Willem Louwerens de Bruijn N1124, wegens desertie voor de 2e maal, en verkoop van een doek.

2e De wees Willem Karel Nijbakker N1994 welke zich zonder Permissie buiten de Kolonie heeft begeven, en daarna een verboden huis bezocht, en wel naar het buurschap Westervelde.

3e de Bedelaars Kolonist Izaäk Stokking N1651, wegens desertie voor de 1 maal.

Gehoord bovenstaande die niets geldigs ter hunner verontschuldiging kunnen inbrengen.

Gezien art 3 § 2, 6 en 8 van het Reglement van Tucht voor weezen vondelingen en verlatene kinderen

Wordt besloten te straffen als volgt.

De bovenvermelde weezen met opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 8 dagen, en eerstgenoemde met dubbele vergoeding van het verkochte op rekening zijner oververdiensten

De bedelaars kolonist I. Stokking met opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 8 dagen en dubbele vergoeding van het verkochte op rekening zijner oververdiensten

De vonnissen worden door den voorzitter aan de belanghebbenden mede gedeeld.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld en onderteekend door
C. W. Rensing, Presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect.

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën


Bijlage: Besluit van de gecommitteerde der regering


’s Gravenhage, den 21 Oct 1857.

De Gecomm der regering bij de Maats V Weld enz.

Gelezen den brief van den Dir der Kolonien van den 13 dezer N 3154 en de daarbij ingezonden Processen Verbaal van de Raden van Tucht bij de Gestichten te Ommerschans en Veenhuizen over de maand September ll.

Besluit

te bekrachtigen de verwijzing voor een onbepaalden tijd naar de Strafkolonie te Ommerschans van den bestedeling J. C. Kerschelling N1052 B.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Directeur der Kolonien tot kennisgeving.
de Gecomm enz.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 21 oktober 1857 N10, invnr 873

Notities bij het zittingsverslag