Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht, voor weezen, vondelingen en verlatene kinderen in het 1 gesticht te Veenhuizen- Zitting van den 18 September 1857


Present
C. W. Rensing, Presd.
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect.

De Raad bij een geroepen zijnde, wordt door den Voorzitter geopend, alle de leden zijn tegenwoordig.

Worden voorgenomen

1e den wees Pieter Bruneel N76, wegens desertie voor de 1 maal, en verkoop van een doek

2e de wees Antonius Wilhelmus Kempenaars N851, wegens desertie voor de 1 maal, en en verkoop van een doek

3e de wees Franciscus Josephus te Dorsthorst N730, wegens desertie voor de 1 maal en verkoop van kleeding

4e de wees Hypolitus Boone N1060, wegens desertie voor de 1 maal, en verkoop van een doek.

5e de wees Eije Hendrikzoon Ham N32 PK, wegens desertie voor de 2e maal.

Gehoord bovenstaanden die niets geldigs ter hunner verontschuldiging kunnen inbrengen.

Gezien art 3 § 2 en 8 van het Reglement van Tucht voor weezen vondelingen en verlatene kinderen

Wordt besloten te straffen als volgt

De boven vermelde weezen met opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 8 dagen, om den anderen dag te water en brood en de vier eerstgenoemde met dubbele vergoeding van het verkochte op rekening hunner oververdiensten

De weezen P. Bruneel, A. W. Kempenaars, F. J. te Dorsthorst, H. Boone en E. H. Ham worden binnen geroepen, en de president maakt hunl. Bekend met de straf die de Raad bepaald heeft.-

Niemand der leden iets meerders hebbende voortedragen sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld, en onderteekend door
C. W. Rensing, Presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect.

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 21 oktober 1857 N10, invnr 873

Notities bij het zittingsverslag