Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen, bij het 1e Gesticht Veenhuizen Zitting van den 5 Mei 1857


Present
Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. L. Heidema, L. Vrieze, P. van Maastricht
en J. F. Morriën, Secretaris

De Raad bij een geroepen zijnde, waren alle de leden tegenwoordig.

Wordt voorgenomen:

den bedelaars kolonist Johannes Woudenberg N6005, wegens desertie voor de 1e maal

Gehoord bovenstaande die niets geldigs ter zijner verontschuldiging kon inbrengen.

Gezien artikel 3 § 2 van het Reglement van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlatene kinderen

Wordt besloten:

te straffen den bedelaars kolonist J. Woudenberg N 6005, met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

Geen der leden eenig voorstel te doen hebbende, sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als boven vermeld en onderteekend door:
Rensing, President
leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, P. van Maastricht
en J. F. Morriën, secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 06 juli 1857 N8, invnr 863

Notities bij het zittingsverslag