Extract uit de Notulen van de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen aan het 1e Gesticht te Veenhuizen. Zitting van den 6 Februarij 1857

Present
C. W. Rensing, Pres
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect

De Raad bij een geroepen zijnde, wordt door den voorzitter geopend, alle de leden zijn tegenwoordig:

Worden voorgenomen

1e De Bedelaars Kolonist Adrianus van der Toorn N1461 wegens desertie voor de 1e maal

2e De Bedelaars Kolonist Cornelis Vermeer N5002 wegens desertie voor de 2e maal

Gehoord bovenstaanden die niets geldigs tot hunner verontschuldiging kunnen inbrengen

Gezien art 3 § 2 van het Reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene kinderen.-

Wordt besloten te straffen als volgt

De bovenvermelden Bedelaars Kolonisten met opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 8 dagen om den anderen dag te water en brood en na Expiratie van straftijd terugplaatsing naar het Bedelaars Gesticht van waar zijlieden in der tijd zijn overgenomen geworden.

De Bedelaars Kolonisten C. verMeer en A. van der Toorn worden binnen geroepen en de President maakt hun bekend met de straf die de Raad bepaald heeft.

Niemand der leden iets meerders hebbende voor te dragen sluit de President de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld, en onderteekend door
C. W. Rensing, Pres.
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van  21 maart 1857 N20, invnr 855

Notities bij het zittingsverslag