Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht, voor weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen Zitting van den 23 Januarij 1857


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden: G. J. Hendriks, W. L. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect

De Raad bij één geroepen zijnde, waren alle de leden tegenwoordig.

Wordt Voorgenomen

1e Den Bedelaars Kolonist Adrianus van der Toorn N1461 voor het verkoopen van een borstrok aan eenen wees, die echter terug bekomen is.

2e Den Bedelaars Kolonist Johan Jacob van Dootingh N5945 wegens het behulpzaam zijn in de verkoop van voornoemde borstrok van A. van der Toorn.-

3e Den Bedelaars Kolonist Petrus Johannes Jaspers N4532 wegens het moetwillig vernielen van een bedlaken, tot de zaal behoorende, zoo danig, dat dezelve geheel onbruikbaar is,-

4e Den wees Johannes Anthonius Donkers N607 wegens het ontvreemden van twee Lakens uit de zaal en verkoop van twee Hemden twee pr. Kousen en een Boezeroen, verkocht aan een arbeider van de Smilde, welke de Kolonie passeerde

5e Den Bedelaars Kolonist Gerardus Jansen N3433 wegens desertie voor de 1e maal

Gehoord bovengemelden, die niets geldigs ter hunner verontschuldiging kunnen inbrengen.

Gezien art 3 § 2 & 8 van het Reglement van Tucht  voor weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen.

Wordt besloten te straffen als volgt.

1e A. van der Toorn N1461 met 4 dagen opsluiting in de strafkamer, benevens enkelde vergoeding van het verkochte op rekening zijner oververdiensten.-

2e J. J. Dootingh N5945 met 4 dagen opsluiting in de strafkamer, benevens enkelde vergoeding op rekening zijner oververdiensten, zijnde hij medepligtig geweest in de verkoop van de Borstrok van de persoon van A. v d Toorn.

3e P. J. Jaspers N4532, met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, benevens dubbele vergoeding van het verwaarloosde op rekening zijner oververdiensten

4e A. Donkers N607 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, benevens dubbele vergoeding van het ontvreemde en verkochte op rekening zijner oververdiensten.

5e G. Janssen N 3433 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer  om den anderen dag te water en brood.

Geene der leden van de Raad iets meerder hebbende voor te stellen, sluit de President de Vergadering.-

Aldus gedaan op datum als in het hoofd dezes vermeld, en onderteekend door
C. W. Rensing, Prest
Leden: G. J. Hendriks, W. L. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 24 februari 1857 N6, invnr 853

Notities bij het zittingsverslag