Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht Veenhuizen
Zitting van den 16 Januarij 1857


Present
C. W. Rensing, Presd
Leden:
G. J. Hendriks
W. L. Heidema
B. Nijman
L. Vrieze
J. F. Morriën, Sect

De Raad bij een geroepen zijnde, waren alle de leden tegenwoordig.

Worden voorgenomen.

1e Den Bedelaars Kolonist Johannes Delchisfeur N511 wegens desertie voor de 1e maal, en verkoop van 1 Pet.

2e den Bedelaars Kolonist Cornelis Vermeer N5002, wegens desertie voor de 1e maal en verkoop van 2 Broeken, 1 Buis en 1 Pet

3e Den wees Pieter Johannes Verburen N909 wegens ontvreemding van 5 koppen Aardappelen


Gehoord bovengemelden, die niets geldigs ter hunner verontschuldiging kunnen inbrengen.-

Gezien art 3 § 2 & 8 van het reglement van Tucht voor weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen.-

Wordt besloten te straffen als volgt

1e J. Delchisfeur N511 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, benevens dubbele vergoeding op rekening zijner oververdiensten van de verkochte kleeding

2e C. Vermeer N5002 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, benevens dubbele vergoeding op rekening zijner oververdiensten van de verkochte kleeding

3e P. J. Verburen N909 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer en dubbele vergoeding op rekening zijner oververdiensten van het ontvreemden.

Geene der leden van de Raad iets meerder hebbende voor te stellen, sluit de President de vergadering.

Aldus gedaan op datum als in het hoofd dezes vermeld en onderteekend door
C. W. Rensing, Prest
Leden: G. J. Hendriks, W. L. Heidema, B. Nijman, L. Vrieze
J. F. Morriën,  Sect

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 24 februari 1857 N6, invnr 853