Extract uit de Notulen van het verhandelde in de raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 14 December 1856


Present
Rensing, President
leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
& J. F. Morriën, secretaris

De Raad bij één geroepen zijnde, waren alle de leden tegenwoordig.-

Worden voorgenomen.

1e den bedelaars kolonist Jan Hendrik Smit N404, wegens desertie voor de 3e maal, en verkoop van 2 doeken mans 1 taille

2e den bedelaars kolonist Gijsbertus Zomer N4891, wegens poging tot desertie

Gehoord bovenvermelden, die niets gelding ter hunner verontschuldiging kunnen inbrengen-

Gezien art: 3 § 2 van het reglement van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlatene kinderen

Wordt besloten te straffen als volgt:

1e J. H. Smit N404 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, benevens dubbelde vergoeding op rekening zijner oververdiensten van de verkochte kleeding

2e G. Zomer N4891 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te wwater en brood

Geene der leden van de Raad iets meerder hebbende voor te stellen sluit de president de vergadering.

Aldus gedaan op datum als boven is vermeld, en onderteekend door:
Rensing, president
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
& J. F. Morriën, secretaris

Voor Copie Conform
De secretaris
J. F. Morrien

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 3 februari 1857 N14, invnr 857

Notities bij het zittingsverslag