Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Weezen vondelingen en verlatene kinderen, bij het 1 Gesticht te Veenhuizen.

Zitting van den 16 Maart 1855

Present:
Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, A. v d Berg
J. F. Morriën, Secretaris

De Raad vergadert zijnde, wordt door den voorzitter geopent,-

Worden voorgebragt

1e de Weezen Johannes Smeets N38 PK en Nicolaas Hendrik van den Bosch N720 beide wegens Kerkverzuim.

2e den wees IJsbrand IJs N260, wegens onwil in zijne werkzaamheden

3e de wees Anna Christina Bosman N97 wegens ontvreemding van een ?? en 1 zwart boezelaar van hare zaalmakkers ter waarde van f -,25, welke beide stuks goed zijn terug bekomen.

Gehoord ieder der bovenvermelde in het bijzonder, die geene verschoonbare redenen aanvoeren.

Gezien artikel 4, onderdeel 3, 7, & 8, van het Reglement van Tucht voor Weezen

Wordt besloten

Te straffen als volgt

1e de Weezen J. Smeets & N. H. van den Bosch met 3 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

2e den Wees IJ. IJs, met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

3e de wees A. C. Bosman, met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, benevens dubbele vergoeding van de ontvreemde kleding stukken op rekening oververdiensten.

Niets meer te behandelen zijnde, wordt de Raad gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven
(get) Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, A. van den Berg
J. F. Morriën, secretaris

Voor Copie Conform
De secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post 17-04-1855 N 18, invnr 802

Notities bij het zittingsverslag