Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Weezen bij het 1e Gesticht Veenhuizen

Zitting van den 9 December 1854


Tegenwoordige leden:
C. W. Rensing, G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, A. van den Berg
J. F. Morriën, secretaris

De Raad vergadert zijnde, worden voorgebragt

1e Den wees Hendrik Waalwijk N204, beschuldigd van ontvreemding van 1 paar Kousen mans 3 taille, van den wees Hendrik Schröder N24 PK.

2e Den wees Johannes Smeets N38 PK, die zonder verlof de kolonie heeft verlaten en naar de buurschap Westervelde is geweest, om sterke drank te gebruiken.

3e Den bedelaars kolonist August Alders N387 en Johannes Koperenberg N864, die in hun voornemen om te deserteren, verhinderd zijn geworden.

4e Den bedelaars kolonist Pieter van der Waal N4873 en Hendricus ten Hoeve N4921, beide wegens desertie voor de 1e maal.

Gehoord ieder aangeklaagde in het bijzonder:

De Weezen Waalwijk en Smeets bekennen schuldig te zijn, en de bedelaars kolonisten Alders, Koperenberg, van der Waal, en ten Hoeve, geven voor, dat de zucht naar hunne famillies hun tot het wegloopen hadt aangespoord.

Gezien art: 4, onderdeel 2, 6, en 8 van het Reglement van Tucht voor
Weezen

Wordt besloten

Te straffen als volgt:

1e Den wees H. Waalwijk N204 met dubbele vergoeding van het ontvreemde benevens opsluiting in de strafkamer gedurende den tijd van 8 dagen.

2e Den wees J. Smeets N38 PK met opsluiting in de strafkamer gedurende den tijd van 8 dagen.

3e De bedelaars kolonisten A. Alders N387 en J. Koperenberg N864 met opsluiting in de strafkamer gedurende den tijd van 8 dagen om den anderen dag te water en brood, en, om dat zij beiden reeds vroeger hebben beproeft te ontvlugten, terugplaatsing na expiratie hunner straf, naar het 2 Gesticht

Geene zaken meer te behandelen hebbende wordt de Raad gesloten.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.
De President
(get) C. W. Rensing
Leden
(get) G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, A. van den berg
en J. F. Morriën, secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 16 januari 1855 N15, invnr 796

Notities bij het zittingsverslag