Extract uit de notulen van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen

Zitting van Woensdag den 31 Julij 1844


Present
J. Poelman, President
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. Meijer
Morriën, Secretaris

De Raad door den President geconvoceerd zijnde waren allen de leden tegenwoordig.

De president opent de vergadering en deeld aan den raad mede dat bij hem ingekomen is berigt van de terug brenging van desertie aan de Ommerschans van den Jongeling Jacob Leonard, den 27 Mei JL dit gesticht verlaten.

Stelt aan den Raad voor dien Jongeling aldaar te laten verblijven en hem voor een onbepaalde tijd naar derwaarts  over te plaatsen, vermits de ingewonnen berigten nopens het gedrag van dien Jongeling niet zoodanig zijn dat hij verdiend bij een weezen gesticht verpleegd te worden en het voor de zekerheid van zijn blijven in de Kolonie aldaar beter is, aangezien de gelegenheid om te ontvluchten aldaar niet zo gemakkelijk bestaat dan hier, waarom de raad met algemeene stemmen het voorstel van den president heeft goedgekeurd, zoo als hetzelve wordt aangenomen onder goedkeuring der P. C.

Op  rondvraag van den President niemand der Leden van den Raad iets meer hebbende voor te stellen wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt als boven is gemeld
(was getekend) J. Poelman, President   
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van der Ven
J. F. Morriën Secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag