Extract uit het Register der Notulen van het Verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen te Veenhuizen 1e Gesticht

Zitting van Vrijdag den 18 August 1843


Present
J. Poelman president
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven
L. Coelen secretaris

De raad door den President geconvoceerd zijnde waren alle Leden tegenwoordig.

De president opent de vergadering en maakt den raad kennelijk eene bij hem ingekomen aanklagte tegen den Wees August Spieze dewelke van een koopman die met goederen ter verkoop aan de poort was uitgepakt, op eene slinksche wijze zich meester had gemaakt van 4 doeken, onder voorwendsel die aan anderen voor den koopman te zullen verkoopen,
doch na verloop van eenige uren niet teruggekomen zijnde, maakte de koopman zich ongerust en liet naar Spies het noodige onderzoek doen;
hij was niet te vinden en zijn de doeken, door een der Weezen uit zijn kistje gehaald en aan den koopman terug gegeven,
tevens dat hij van den wees ter Weide had ontvreemd een lakens vest, een onderbroek en halsdoek, een buis een paar nieuwe kousen en eenig geld.
Van den Wees Eerhardt een Slaap muts en van den Wees Jan Jordaan een buis en broek en een paar schoenen.

De raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem ten deze te horen, niets ter zijner verontschuldiging kunnende inbrengen, daar hij van de misdaad overtuigd was, zoo heeft  de Raad hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.

Aangezien genoemde Spieze zich aan onderscheidene opligtingen had schuldig gemaakt, ook blijkens Proces Verbaal van 16 July ll in het stelen van een ijzeren pot.

Zoo heeft de Raad met algemeene Stemmen besloten, aan de Permanente Commissie voor te stellen genoemde Spiese over te plaatsen naar de Straf kolonie Ommerschans, als zijnde een te gevaarlijk voorwerp om onder de Weezen te verkeren, en onvatbaar voor alle vermaningen die er dikwijls tegen hem hebben plaats gehad, zonder dat dezelve eenige goede indrukken hebben achter gelaten.

De Raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan en is dit Vonnis hem voorgelezen, waar van Proces verbaal is opgemaakt.

Aldus gedaan te Veenhuizen op dag en datum als boven is gemeld.
(was getekend) J. Poelman, Pres A. Textor G. Kuipers J. van de Ven L. Vriese , en
In kennisse van mij
(was getekend) L. Coelen, secretaris

Voor Extract Conform,
De secretaris, L. Coelen

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag