Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Eerste te Veenhuizen 1e Gesticht

Zitting van Vrijdag den 18 Augustus 1843


Present
J. Poelman president
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven
L. Coelen secretaris


De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de leden tegenwoordig.

De President maakt den raad kennelijk de terug brenging van desertie van de wees Christiaan Kraan.

De raad heeft den aangeklaagden doen binnen staan om hem ten deze te horen.

Daar hij de kolonie met voorbedachten rade had verlaten was er niets ter zijner verontschuldiging in te brengen.

De raad heeft hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

Aangezien genoemde C. Kraan sedert zijne terug plaatsing van de Ommerschans nu andermaal 4 maal was gedeserteerd, zie processen verbaal van 29 July 1842, 3 febr 1843, 18 July daar aanvolgend en het te verwachten is, hij andermaal zal wegloopen, zoodra zich daar weder gelegenheid aanbied, die bij een weezengesticht ligt te vinden is, uit hoofde der meer vrije beweging die aan de kinderen gegeven wordt, als dat zij voor straf bij een Bedelaars gesticht zijn geplaatst, zoo acht de raad het noodig, deze jongeling onder een naauwer toezigt te stellen, waar om zij met algemeene stemmen heeft besloten om aan de Permanente Commissie voor te stellen dezen jongeling andermaal  te zenden naar de Strafkolonie Ommerschans en hem te debiteren voor f 6.50 wegens betaalde premie en transportkosten.

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit Vonnis hem voorgelezen.

Waar van Proces Verbaal is opgemaakt.

Op rondvraag van den President niemand der leden  iets meer hebbende voor te stellen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op dag en datum als boven is gemeld.’
(was getekend) J. Poelman, Pres
A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven, Leden,
In kennise van mij
(was getekend) L. Coelen, secretaris

Voor Extract Conform,
De secretaris, L. Coelen

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag