Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 18 Augustus 1843


Present
J. Poelman president
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven
L. Coelen secretaris


De raad door de president geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.
De president opent de vergadering en maakt de raad kennelijk eene bij hem ingekomen aanklagte tegen de wees W. Dünselman wegens ontvreemding van 30 Centen.

De raad heeft  den aangeklaagde doen binnen staan om hem ten deze te horen.

Hij bekende dat de aanklagte conform de waarheid was, waar om de raad hem heeft doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.

Daar hij Art 3 van het Reglement van Tucht had overtreden vervat onder § 8  Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goederen,

Zoo heeft de raad met algemeene stemmen den aangeklaagde gecondemneert tot opsluiting in de straf kamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood en hem te debiteren op zijn 1/3 te goed voor eene Somma van Zestig Centen zijnde de dubbelde vergoeding van het door hem ontvreemde.

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit Vonnis hem voorgelezen, waar van Proces Verbaal is opgemaakt.

Aldus gedaan te Veenhuizen als boven is gemeld.
was get. J. Poelman, Pres
A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven, Leden,
lager stond L. Coelen, secretaris
Voor Extract Conform,

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag