Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 18 August 1843


Present
J. Poelman president
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven
L. Coelen secretaris


De raad als nog vergaderd zijnde brengt de president ter tafel eene aanklagte tegen de weezen  Abraham Stolhuizer en Folkert Ates Feenstra den 16e dezer maand gedeserteerd en den 17e daar aanvolgende terug gebragt.

De raad doet de aangeklaagde binnen staan om hen in deze te horen.

Daar zij bekende de Koloniën zonder voorkennis te hebben verlaten, was er niets ter hunner verontschuldiging bij te brengen.

De raad heeft hen doen buiten staan om ov er de aan hen op te leggen Straf te delibereren.

Daar zij Art 3 van het reglement van Tucht hadden overtreden vervat onder § 2 Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen, waar op Art 4 van gemeld reglement de Straf toepast 
Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de Boeyen aan

Met algemeene Stemmen heeft de raad de aangeklaagde gecondemneert tot opsluiting in de Straf kamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood en hen tevens te debiteren ieder voor f 5.80 wegens betaalde premie en transportkosten.

De raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan en is dit vonnis hen voorgelezen, waar van Proces verbaal is opgemaakt.

Op rondvraag van den President  niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dag en datum als boven is gemeld
was get. J. Poelman, Pres
A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven, Leden,
in kennis van mij L. Coelen, secretaris
Voor Extract Conform,

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag