Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 18 July 1843


Present
J. Poelman president
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven
L. Coelen secretaris


De raad door den president geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.

De President opent de vergadering en maakt aan de raad kennelijk de terug brenging van desertie van de weezen Christiaan Craan en Hendrik v.d. Berg.

De raad heeft den aangeklaagden doen binnen staan om hen te horen.

Daar zij met voorbedachten rade de kolonien hadden verlaten was er niets ter hunner verontschuldiging in te brengen.

De raad heeft hen doen buiten staan om over de aan hen op te leggen straf te delibereren.

Daar zij Art 3 van het reglement van tucht hadden overtreden vervat onder § 2

Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen, waarop Art 4 van gemeld reglement de Straf bepaald sub § 2 Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan.

Naar aanleiding van dit Art heeft de Raad hen beiden gecondemneerd tot opsluiting in de straf kamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood en Christiaan Craan met de boeijen aan, zijnde herhaling van dezelfde misdaad,

Zoo mede Hendrik Berg te debiteren voor Acht Gulden Vijftig Centen voor betaalde premie en transportkosten, waar van Proces Verbaal is opgemaakt.

De gecondemneerden hebbende doen binnen staan is dit Vonnis hen voorgelezen.

Op rondvraag van de President geene der Leden iets meer hebbende voor te stellen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt te Veenhuizen op dag en datum als boven is gemeld.
was get. J. Poelman, Pres
A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven, Leden,
lager stond mij bekend, L. Coelen, secretaris

Voor Extract Conform,
De secretaris, L. Coelen

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag