Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 9 Juny 1843


Present
J. Poelman president
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven
L. Coelen secretaris

De raad door den President geconvoceert zijnde waren allen de Leden tegenwoordig.

De President opent de vergadering en maakt de raad kennelijk een bij hem ingekomen aanklagt tegen de weezen C. de Kraan, J: Jansen en J. van Biezen wegens weerspannigheid en verzetting tegen hun opziener onder wiens toezigt zij werkzaam waren.

De raad heeft de aangeklaagde ieder in het bijzonder doen binnen staan om hen te horen.

Daar zij van de hen ten laste gelegde misdaad overtuigd waren hadden zij niets ter hunner verschoning bij te brengen waarom de raad hen heeft doen buiten staan om over de aan hen op te leggen Straf te delibereren.-

Daar zij Art 3 van het reglement van Tucht hadden overtreden vervat sub § 1 Ongehoorzaamheid, weerspannigheid of verzetting tegen zijnen zaalopziener, een der Onder-Directeurs, den Adjunct-Directeur en in het algemeen tegen elken ambtenaar, onder wiens op- of toezigt men werkzaam is, waar op Art 4 van gemeld reglement de Straf bepaald § 1 Ongehoorzaamheid
Opsluiting van een tot drie nachten in de strafkamer en bij herhaling van een tot acht dagen, om den anderen dag te water en brood.

Met algemeene Stemmen heeft den Raad hen gecondemneerd tot opsluiting voor drie nachten in de strafkamer.

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hen voorgelezen, waar van Proces Verbaal is opgemaakt.

Op rondvraag van den president geene der Leden iets hebbende voor te dragen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt te Veenhuizen op dag en datum als boven is gemeld.
was get. J. Poelman, Pres
A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven, Leden,
lager stond mij bekend L. Coelen, secretaris

Voor Extract Conform,
De secretaris, L. Coelen

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag