Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 3 February 1843


Present
J. Poelman president
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven
L. Coelen secretaris

De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.
De president opent de vergadering en deeld de raad mede de terug brenging van desertie van Christiaan Kraan.

De raad doet den aangeklaagde binnen staan om hem te horen, daar hij de kolonie met voorbedachten rade had verlaten, zoo was er niets ter zijner verontschuldiging bij te brengen waar om men hem heeft doen aftreden om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.

Daar hij Art 3 van het reglement van tucht had overtreden § 2 Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen, waar op Art 4 § 2 de Straf aldus bepaald,
Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan.

Met algemeene stemmen heeft de raad den aangeklaagde gecondemneerd tot opsluiting in de straf kamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood met de boeyen aan, zijnde herhaling van de zelfde misdaad en te debiteren voor f 6.50, waar van Proces verbaal is opgemaakt.

de gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit Vonnis hem voorgelezen.

Op rondvraag van de President niemand der Leden van den raad iets meer hebbende voor te stellen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt als boven is gemeld.

was get. J. Poelman, President
A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven, Leden,
mij bekend
L. Coelen, secretaris

Voor Extract Conform,
De secretaris, L. Coelen

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag