Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 28 October 1842


Present
J. Poelman, President
A. Textor  }
G. Kuipers  }
J. Meijer     }   Leden
E. Buuck  }
en
L. Coelen
Secretaris


De President maakt aan den Raad kennelijk de terug brenging van desertie van de weezen
Jan Scherps, Feke Poort, en Evert Andries Kok .

De raad dot de aangeklaagde binnen staan om hen te horen.
Eerstgenoemde brengt ter zijner verontschuldiging dat hij betrekking had om zijne naastbestaande te Amsterdam te moeten gaan bezoeken en de twee laatste dat zoo zij niet waren aangehouden, getracht zouden hebben in ’s Lands Zeedienst te komen, daar dit geene reden van verschoning waren, heeft de raad hen doen buiten staan om over de aan hen op te leggen Straf te delibereren.

Daar zij alle drie Art 3 van het Reglement van tucht hadden overtreden vervat onder § 2 Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen, waar op Art 4 van gemeld Strafreglement bepaald,
Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan

Naar aanleiding van dit Art heeft den raad hen alle drie gecondemneerd tot opsluiting in de Straf kamer voor den tijd van Acht dagen om den anderen dag te water en brood en Jan Scherps met de boeyen aan, zijnde herhaling der zelfde misdaad en hen te debiteren voor eene Som (ieder in het bijzonder) van f 8.20, Acht Gulden en Twintig Cent voor betaalde premie en transportkosten.

De raad heeft hen doen binnen staan en is dit vonnis hen voorgelezen- waar van Proces Verbaal was opgemaakt.
Op rondvraag van den President niemand der Leden iets meer hebbende voor te stellen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dag en datum als boven.
was get. J. Poelman, President A. Textor G. Kuipers J. Meijer E.Buck, Leden
lager stond L. Coelen, secretaris
Voor Extract Conform,
De secretaris, L. Coelen

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag