Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 29 July 1842


Present
J. Poelman, President
A. Textor  }
G. Kuipers  }
J. Meijer     }   Leden
E. Buuck  }
L. Coelen
secretaris


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.
De president opent de vergadering en maakt aan den raad kennelijk de terug brenging van desertie van de weezen
Jan Blom,
Fredrik Dirks,
Matthijs Wenzel,
Willem Evenalliens,
Christiaan Kraan en
Tijmen Smink.

De raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hen ten deze te horen, -
Daar zij bekende met voorbedachten rade de Kolonie te hebben verlaten en zij niets ter hunner verontschuldiging konde inbrengen, zoo heeft de raad hen doen buiten staan om over de aan hen op te leggen Straf te delibereren.-

Daar zij Art  3 van het Reglement van tucht hadden overtreden vervat bij § 2 Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen, waar op Art 4 van gemeld regt bij § 2 de Straf bepaald. Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeijen aan.

Met algemeene Stemmen heeft de raad naar aanleiding van dit artikel hen alle gecondemneerd tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood.- uitgezonderd C. Kraan met de boeijen aan en hen zoo mede Tijmen Smink  te debiteren voor f 5.- ieder wegens betaalde premie en transportkosten.

Waar van Proces Verbaal is opgemaakt.

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hen voorgelezen.

Op rondvraag der president niemand der Leden iets meer hebbende voor te stellen, wordt de vergfadering gesloten.

Aldus opgemaakt te Veenhuizen als boven is gemeld.
was get. J. Poelman, Pres. A. Textor G. Kuipers J. Meijer E.Buck Leden
in kennis van mijn,  L. Coelen, secretaris
Voor Extract Conform,
De secretaris, L. Coelen

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag