Proces verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 31. Augustus 1841


Tweede van twee zittingen op deze dag

Present:
J. Poelman, president
G. Kuipers }
A. Textor    }       Leden
L. Vrieze  }
L. Coelen, secretaris


De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig uitgezondert den Zaal Opziener K. Nieuwenhuis, verhinderd deze Zitting bij te wonen.

Door den President werdt aan den raad kennelijk gemaakt de terug komst van desertie van de wees Wilhelmus Nicolaas Servasius van Eek.

De raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem in deze te horen. Daar hij de Kolonie met voorbedachten rade verlaten en er alzoo niets ter zijner verontschuldiging was bij te brengen, zoo heeft de raad hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.

Daar genoemde Jongeling op 16 December 1839 en 30 Augustus 1840 en nu laastelijk den 23 dezer de Koloniën zonder voorkennis had verlaten en een Voorwerp dat voor alle goede vermaningen onvatbaar is, zoo heeft de raad met algemeene Stemmen besloten om ingevolge Art 9 van het boven gemeld reglement van Tucht de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid de overplaatsing voor eene onbepaalde tijd naar de Straf Kolonie te Ommerschans voor te stellen.

Waar van Proces Verbaal is opgemaakt.
de aangeklaagde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hem voorgelezen.

Gedaan te Veenhuizen 1e Gesticht als boven is gemeld
Poelman, pres:
A. Textor
Kuipers
L. Vrieze

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag