Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht teVeenhuizen

Zitting van den 31 Augustus 1841


Eerste van twee zittingen op deze dag

Present:
J. Poelman, president
G. Kuipers }
A. Textor    }       Leden
L. Vrieze  }
en L. Coelen, secretaris


De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig uitgezonderd de Zaalopziener K. Nieuwenhuis door redenen verhinderd deze zitting bij te wonen.-

Door den President werdt aan den raad mededeling gedaan van de terug brenging van desertie van de wees Grietje Willemsen N1426. De raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om haar ten deze te horen,- daar zij bekende de Koloniën met voorbedachten rade te hebben verlaten en al dien tijd een zwervend leven had geleid, zoo heeft de raad, daar er niets ter harer verontschuldiging was bij te brengen, doen buiten staan om over de aan haar op te leggen Straf te delibereren-

De raad geinformeerd zijnde, dat het boven bedoelde weesmeisje, bij hare weder terug brenging in het gesticht alhier, zich niet ontzien heeft van aan hare makkers het onzedelijke leven mede te delen, dat zij gedurende hare afwezigheid van twee maanden geleden heeft, door zulks omstandig en van plaatselijke gebeurtenissen op te sommen,

en hoe zeer de beschuldigde nog jong, en niet onvatbaar schijnt te wezen voor vermaaningen, even wel eene meer dan gewone bestraffing noodig is, en ook om haar buiten omgang te stellen met meer jeugdige Kinderen, waar op dergelijke verhalen niet dan ongunstig moeten werken,

zoo is het dat de raad met algemeene Stemmen besloten heeft aan de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid hare verwijdering naar de Straf Kolonie Ommerschans voor eene onbepaalde tijd voor te stellen, om haar zo mogelijk op de wal aldaar in te delen om zoo doende onder een meer speciaal toezigt te wezen in plaats van onder de bevolking van het Gesticht.

Waar van Proces Verbaal is opgemaakt.

te Veenhuizen 1 Gesticht op datum als boven is gemeld
Poelman, pres:
A. Textor
Kuipers
L. Vrieze
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag