Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 5en Maart 1841


Present:
J. Poelman, president
G. Kuipers }
A. Textor  }       Leden
L. Vrieze  }
K. Nieuwenhuis }
L. Coelen, secretaris


De president de Raad hebbende doen convoceeren waren allen de Leden tegenwoordig.
Door den president werdt aan den raad kennelijk gemaakt een aanklagte tegen de weezen ...  Keuterdijk en Lubbert Bijlk wegens ontvreemding van Knopen van het fabrijk.-

De raad heeft de aangeklaagden doen binnen staan om hen ten deze te horen.-
daar zij bekenden dat de aanklagten conform de waarheid was, en niets ter hunner Verontschuldiging hebbende in te brengen heeft de raad hen doen buiten staan om over de aan hen op te leggen Straf te delibereren.-

Daar zij Art 3 van het reglement van tucht hadden overtreden vervat bij § 8 “Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde goederen , waar op Art 4 van gemeld reglement de straf onder § 8 toekend.-
Ontvreemding, verwaarlozing en beschadiging van eens anders goed
Dubbelde vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de boeijen aan.

de raad heeft met algemeene Stemmen besloten om de aangeklaagden te condemneren tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van Vier dagen om den anderen dag te water en brood en hen te debiteren voor de Som van zes en negentig Centen ieder in het bijzonder zijnde dubbelde vergoeding van het ontvreemde.

Verlangende de raad dat aan dit Vonnis onverwijld Executie zal worden gegeven.

De gecondemneerden hebbende doen binnen staan is  dit vonnis hen voorgelezen waar van Proces Verbaal is opgemaakt op dag en datum als boven is gemeld.
J. Poelman, pres
A. Textor
Kuipers
L. Vrieze
K. Nieuwenhuis
Coelen, secr

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag