Proces Verbaal van het Verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1 Etablissement te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 4e September 1840


De raad door den President geconvoceert zijnde waren allen de Leden tegenwoordig.

Door den President werd aan de raad kennelijk gemaakt dat de Wees Christiaan Kraan op den 1e dezer had gepoogd uit de koloniën te ontvluchten, doch door een opziener bij den veldarbeid hier in was verhinderd geworden als zijnde door hem achterhaald en terug gebragt.-

De raad heeft den aangeklaagden doen binnen staan om hem hier over te horen.

Hij bekende weggeloopen te zijn  met voornemen om zich te begeven naar Leeuwarden (waar van hij is opgezonden),

daar het voornemen van te deserteren uit zijne eigen bekentenis bleek en er niets ter zijner verontschuldiging was bij te brengen,

zoo heeft de raad hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

Daar den beschuldigden Art 3 van het Reglement van Tucht had overtreden vervat sub § 2 Zich zonder verlof uit de koloniën te verwijderen, waar op bij Art 4 van meergemeld reglement sub § 2 de straf is bepaald, Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de Boeyen aan.

De raad in aanmerking nemende dat dit reeds de derde desertie is waar aan gemelde de Kraan zich heeft schuldig gemaakt (zie Processen Verbaal van den 7e December 1839 en 3 January 1840)

Aangezien bij zijn vroegere terug brenging van desertie door het bestuur der stad Leeuwarden dringend verzocht is dien jongeling toch bijzonder te surveilleeren dat hij niet weder wegloope.

Aangezien dat zoo zich andermaal de gelegenheid …..?? voor hem op doet, hij andermaal zal deserteren.

Zoo heeft de Raad met algemeene stemmen besloten om aan de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid voor te stellen om genoemde jongeling voor eene onbepaalde tijd over te plaatsen naar de strafkolonie de Ommerschans.

Waar van het tegenswoordige Proces Verbaal is opgemaakt het geen aan genoemde C. de Kraan na hem te hebben doen binnen staan is medegedeeld.

Gedaan te Veenhuizen als boven

J. Poelman, pres.
Kuipers
A. Textor
A. van de Berg
J. van de Ven
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag