Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het 1e Etablissement te Veenhuizen

Zitting van Zaturdag den 7 December 1839


De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegewoordig.

Door de President werd aan de raad kennelijk gemaakt de terug brenging van desertie van de weezen Jan Backer en Christiaan Kraan.

De raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hen ten deze te horen.

Daar zij met voorbedachten rade de kolonie hadden verlaten, zoo was er niets ter hunner Verschoning bij te brengen-

De raad heeft hen doen buiten staan om over de hen op te leggen straf te delibereren.

Daar zij Art 3 van het reglement van tucht hadden overtreden vervat bij § 2 Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen, waar op Art 4 van gemeld reglement de straf toepast
Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan.

De raad heeft de aangeklaagde volgens dit artikel gekondemneerd tot opsluiting van vier dagen in de strafkamer om den anderen dag te water en brood en hen Solidair gedebiteerd voor f. 4,40 wegens de kosten van transport voor hem uitbetaald, den raad verlangd dat aan dit vonnis onverwijld Executie zal worden gegeven- waar van Proces Verbaal is opgemaakt.

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hem voorgelezen na door alle de Leden der raad met den President te zijn ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen als boven is gemeld
Poelman, pres
Textor
Kuipers
L. Vrieze
H.F. Kalfs
L. Coelen, secr

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag