1e Gesticht
Proces Verbaal van het verhandelde bij de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij Bovengemeld Gesticht

Zitting van Saturdag den 6 December 1834


De Raad door den Heer President geconvoceert zijn de waren alle de leden tegenswoordig.

Door den Heere President werd ter tafel gebragt aanklachte tegen de wees Jacobus Koopman  N. 486, dewelken zich op den 1e dezer zonder voorkennisse uit de kolonie had verwijderd, en den 5e daar aan volgende weder om was terug gebragt.

De Raad heeft den aangeklaagde doen buiten staan om hem in deze te horen, bekend hebbende dat hij andermaal de kolonie  met voorbedachte raden had verlaten en er niets te zijner verontschuldiging in te brengen hebbende, heeft men hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

Daar het uit de Notulen der Raad is gebleeken  dat gezegde Koopman in de maand Juny JL getracht had de kolonie te ontvluchten waar in hij echter was verhindert geworden (zie Proces Verbaal van de 28 Juny 1834)

Daar hij op den 2 Augustus deses jaars was gedeserteerd, den 2e November daar aan volgende na 3 Maanden Desertie was afgevoerd, en op den 14 dezer zelfde maand, weder om was gebracht als toen als nieuw aangekomend weder in de sterkte was opgenomen.

Daar dit de Derde Desertie is waar aan de aangeklaagde zich heeft schuldig gemaakt, en het zich doet aanzien dat zoo dra de gelegenheid zich andermaal opdoet, hij weder om zal ontvluchten, zoo vermeend de Raad ofschoon op nieuw het 3e Art. van het Regl. van Tucht te hebben overtreden vervat bij § 2, de straf bij Art. 4 hier op toegekend, ditmaal niet op hem van kan worden toegepast.

Zoo is het dat de Raad op voordracht van de Heere President besluit zoo als dezelve doet bij deze, om aan de Permanente Commissie voor te stellen van den Genoemde Jacobus Koopman te doen over voeren naar de strafkolonie Ommerschans tot correctie en ter voorkoming van weder Desertie, en dat hier van onverwijld afschrift zal worden opgezonden tot Advijs en Approbatie-

En is hier van proces verbaal opgemaakt, waar na men den aangeklaagde heeft doen binnen staan en na aan hem gedane voorlezing is dit door de President met alle de leden der raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen aan bovengemeld Gesticht op dag, datum & Jaar als in het hoofd dezes is gemeld.   
J. Poelman, adj dir
Laarman, ond dir
Kuipers, ond dir
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag