Klein stukje transcriptie van de
Raad van Tucht gehouden te Frederiksoord den 21 januarij 1861


(...)

Gelezen een procesverbaal van de raad van kolonie 1 op 19 December 1860 melding makende van het voorlopig verhoor van den kolonistenzoon Eelke Bakema, die beschuldigd wordt op den avond van de 10de December  ll, bij het uitgaan der avondschool van den onderwijzer Uhl een glasruit te hebben ingeslagen. Bij dit procesverbaal ontkent E. Bakema het hem ten laste gelegde.    

De beschuldigde niet verschenen zijnde, kan niet gehoord worden. Gehoord den getuige J. Mekel die verklaart bij het plegen van het beklaagde feit te zijn tegenwoordig geweest

Overwegende dat de verklaringen zijner mede leerlingen mede hierop neder komen en er mitsdien genoegzamen grond is om de waarheid van het feit aan te tonen

Gelet op art.104 litt of in verband met art. 105 ??4 van het reglement van Beheer voor de Maatschappij van Weldadigheid

Besluit

Eelke Bakema bij verstek te veroordelen tot een dag opsluiting in de strafkamer en tot beteling van vergoeding der waarde van ,t gebroken ruit ten bedrage van f 0.10.

(...)

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 3283

Notities bij het zittingsverslag