Gedeeltelijke samenvatting van de Raad van Politie en Tucht in de Gewone Kolonien op den 23 December 1858


- Onderdirecteur ten Broek afwezig.

- Nav RvT kolonie 1 van 9 november: kolonist Johannes Hermanus Nihof (?), belediging wijkmeester J. Uhl, vijf dagen strafkamer

- Nav  RvT's kolonie 2 van 27 oktober en 22 december: kolonist A. Klaver, volgens aanklagte van de Instituteur te Wateren den opziener A. Kasper beledigd, xx dagen opsluiting

- Nav dezelfde RvT: kolonistenzoon Theodorus Coenraad Hoensen(?), van 11 tot 14 december de kolonie heimelijk verlaten, overplaatsing Ommerschans.

- Nav dezelfde RvT: kolonist Jan Sikkes Jansen, verkoop van zeven mudden aardappelen buiten de kolonie, hij wist niet zulks niet te mogen doen, acht dagen strafkamer

- Nav RvT kolonie 3 van 22 december: huisvrouw van de kolonist Zadik Meijer Turfkruijer, gedurende tien dagen met twee harer kinderen eigendunkelijk de kolonie verlaten, huisgezin naar de Ommerschans

- Nav dezelfde RvT: kolonistenkinderen Bastiaan Jacobus en Jacobus Johannes Prins, vervoeren van knollen buiten de kolonie, acht dagen strafkamer


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 3283

Notities bij het zittingsverslag