Raad van Tucht en Policie in de gewone Kolonien van

den 19 January 1839


Alleen samenvatting:

Nieuw gekozen gemeensmannen: S. Bollen, P. Souverijn, A. Feskes.


Nav raad van toezicht van Frederiksoord van 17 januari:


- ingedeelde Johannes Schuurman (K1H111), ongehoorzaamheid tegen den opziener Leloux (K1H111). --> Ernstige vermaning

- ingedeelde Andries Geijtenbeek (K1H35), desertie. --> Onbepaalde tijd Ommerschans.

- ingedeeldee Berendina Beumers (K1H22), onzedelijke omgang met strafkolonist Hendrik Schepman (geen veroordeling voor die laatste want hij zit al in de strafkolonie).


Nav raad van toezicht van Wilhelminaoord van 24 december 1838:

- Jacob Mollevanger (k2h22) heeft een ingedeelde (Hendrik van Elst) buiten het huis gezet en geweigerd een andere op te nemen. --> 8 dgn strafkamer en Hendrik wordt overgeplaatst.


Nav raad van toezicht van Wilhelminaoord van 16 januari:

- Japikje Hen, vrouw van Jacob Smit (K2H82) dacht twee keer voor dezelfde goederen te zijn belast en heeft boekhouder uitgescholden, in bijzijn van de wijkmeesters Croll, Keizer en Verhagen. In het raad van toezicht verslag blijkt boekhouder Morriën zéér ontdaan! --> 6 dgn strafkamer.


Nav raad van toezicht van Willemsoord van 18 januari:

- Kolonist Jacob H. van Oostendorp (K3H126), rogge en stroo verkocht. Gezin naar Ommerschans.

- Kolonist Klaasen (K3H123) heeft fabrieksbaas Ten Broeke beledigd

- ingedeelde Van Lanthem (K3H79), misbruik sterke drankBijlage 1: Raad van toezicht van Frederiksoord 17-01-1839

Raad van Toezigt, gehouden in Kolonie N.1 Donderdag 17 Januari 1839

De leden zijn tegenwoordig, met uitzondering van den wijkmeester J. Aupe(?) die wegens ongesteldheid verhindert en door zijnen ambtgenoot J Visscher vervangen.

Er worden voorgeroepen:

De bestedeling Johannes Schuurman, oud 24 jaren die gisteren niet heeft willen voldoen aan het hem door den opziener F. Leloux opgedragen werk, daar hij meer mest op het land bragt als hem was voorgeschreven;

De president benevens de wijkmeester J Mulder die juist daar omstreeks tegenwoordig waren wierden door den opziener daarbij geroepen en heeft Schuurman toen de president die hem tot zijnen plicht wilde brengen toegevoegd:
“gij zijt ook al een van die onderdrukkers”

Op de hem nu gedane ondervraging wie door hem meer met die uitdrukking zijn bedoeld geworden, zegt hij alleen de OnderDirecteur daarmede gemeend te hebben en blijft overigens een meesterachtigen toen voeren.


Andries Geijtenbeek oud 17 jaren bestedeling uit Amersfoort, die op den 2 Augustus jl  zich heimelijk uit de Koloniën heeft verwijderd en de 18e December weder vrijwillig is teruggekomen.

Voor reden geeft hij op bij den Kolonist Herskamp, waar hij ingedeeld was, geen genoegzaam eten gekregen te hebben, maar is de Raad van het tegendeel overtuigd.


Berendina Bouwmans oud 27 jaren, bestedeling en ingedeelde bij den Kolonist H H Rangen, die op den 6 December JL ontijdig van een dood kind is bevallen;

Zij zegt met A Schepman, die zich als strafkolonist aan de Ommerschans bevindt onzedelijkheid te hebben gepleegd.

De Raad is van oordeel het bovenstaande aan den Raad van Policie en Tucht te moeten onderwerpen.

Aldus gedaan in den Raad als boven.

Ondertekening
H. Faaken
J. Mulder
J H Veldmeijer
Visscher
?? Secr s


Bijlage 2: Raad van toezicht van Wilhelminaoord 24-12-1838

Raad van Toezicht gehouden in kolonie No 2 op maandag den 24 decemb 1838

Alle leden présent zijnde

Moetende compareeren Jacob Mollevanger, kolonist wonende op hoeve No 22 - als hebbende zich niet ontzien om zonder goedkeuring der Directeur zich van zijn ingedeelde Hendrik van Elst
(ingevoegd:) op zaturdag den 22 dezer
te ontdoen en dezelve wegtezenden.

Den OnderDirecteur hiervan door den wijkmeester kennis ontvangen hebbende, heeft zich hierop na voorn: kolonist begeven en hem ondervraagd hebbende, hebben beiden tot antwoord van voorn: kolonist gekregen, dat hij nimmer zoude gedogen dat de Directie hem een ingedeelde opdragen zoude, waar voor hij zijn leven over had.

Mollevanger voor den Raad geroepen zijnde, heeft geantwoord, nimmer eenig ingedeelde te zullen gedoogen en met brutale dreigementen gezegd dat hij ophield langer conversatie met de Directie te hebben en zijn woorden die hij gezegd had vol hield.


Bijlage 3: Raad van toezicht van Wilhelminaoord 16-01-1839

Raad van Toezicht gehouden in kolonie No2 op woensdag den 16 januari 1839

Compareerde voor ons de vrouw van den kolonist Smit wonende in de 3e wijk No 82.

Welke zich niet ontzien heeft den Boekhouder dezer kolonie Morrien op een zeer verregaande eerkrenkende wijze te beledigen en hem in presentie van de wijkmeesters Keizer, Croll en Verhagen voor een infame dief te verklaren met uitdrukking van de woorden -
Jijlui kan schrijven wat je wil, voor mijn part schrijf op je klomp of op je kont  Zoo als jij wilt dat is mij het zelfde.

De reden waruit deeze twist of expressien zijn voortgesproten dat zij zegde voor f 3 of daaromtrent te zwaar belast was -,
hetwelk haar, uit haar boekje door den Boekhouder is aangetoont, dat zulks bezijden de waarheid was -
alzoo alles conform uit kwam,

niet tegenstaande dit alles bleef zij haar gezegde volhouden, met toevoeging van nóg andere onbetamelijke scheldwoorden, en uitdrukkingen.

De OnderDirecteur en verdere leden dezer Raad, over dit geval zeer ontevreden zijnde en vooral den OnderDirecteur hier zeer veel belang in stelt - verlangt deeze te onderzoeken en naar bevind van zaken te behandelen.

Intusschen moet de Raad de Raad van Tucht doen opmerken dat zij andere menschen na deze tijd opzoekte, dewelke bij den Boekhouder zijn geweest en evenals zij hun rekening in haar bijzijn opgemaakt en accoord bevonden.

Deeze zaak van aanbelang zijnde heeft de Raad geoordeeld dit aan de Raad van Tucht te moeten kenbaar maken.

A.H. Idserda
A. Croll
A. Keizer
J. Verhagen
P. Soeverijn
Morriën


Bijlage 4: Raad van toezicht van Willemsoord 18-01-1839


GEEN transcriptie


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1616

Notities bij het zittingsverslag