Raad van Policie en tucht in de gewone Kolonien van den 1 July 1837


Alle leden zijn tegenwoordig.

wordt gelezen een Proces verbaal van de Raad van toezigt te willemsoord van den 31 Mei jl, houdende beschuldiging van de Weduwe Geijtenbeek, welke zich zoude hebben schuldig gemaakt aan het misbruiken van sterke drank.

De beschuldigde binnen geroepen zijnde bekent zij haar misdrijf, doch belooft daarbij plegtig dat zulks niet weder plaats zal hebben.

De Raad gelet op art 2 § c en art 3 § 1 waarbij opsluiting van drie tot acht dagen wordt bepaalt in de strafkamer,  voor hen die zich voor de eerste maal aan diergelijke misdrijven schuldig maakt.

Besluit

De wed. Geijtenbeek (ofschoon zij den 31 october jl ook reeds voor de Raad van tucht heeft teregt gestaan, voor het verkoopen en verpanden van goederen) voor dit maal nog eens de straf toe te wijzen van vijf dagen opsluiting in de strafkamer, in aanmerking nemende dat zij zich langen tijd zeer goed heeft gedragen.

De beschuldigde binnen geroepen zijnde wordt haar zulks kenbaar gemaakt, met eene ernstige vermaning tevens van de President dat, zoo zij zich wederom aan diergelijke misdrijven schuldig maakt zij onmiddellijk naar de Ommerschans zal worden vervoert.Nog wordt gelezen een proces verbaal van de Raad van toezigt van dezelfde kolonie en datum houdende beschuldiging van Maria Snoek oud 20 jaren voordochter van de vrouw van de kolonist Joh. Leunissen als onzedelijk te hebben omgegaan met George Corneille Jacett oud 21 jaren ingedeeld bij genoemde Leunissen, ten gevolge waarvan Maria Snoek de reis niet konde doen uit hoofde zij zich reeds in de achtste maand van haar zwangerschap bevind en voegt daarbij tevens zijne wensch om met haar in het huwelijk te mogen treden.

De Raad gelet op art 2 paragraaf f en art 3 paragraaf 2, waarbij overplaatsing naar de Ommerschans wordt bepaalt, voor hen welke zich aan die misdrijven schuldig maken.

Besluit

George Corneile Jacett en Maria Snoek voor een onbepaalden tijd te verwijzen naar de Ommerschans, het welk eerst genoemde daartoe binnengeroepen zijnde, door de President wordt kenbaar gemaakt met de vermaning tevens om zich niet  in het huwelijk te begeven voor hij de toestemming daartoe had bekomen, zullende deze goedkeuring van de permanente commissie op de verwijzing naar de ommerschans worden ingewachtEindelijk deelt de President de raad mede dat hij te Ommerschans gehoort heeft Dorothea Louisa Bijkerk welke zich door onzedelijken omgang met Gijsbertus Verhoeks volgens proces verbaal van 27 mei jl in zwangeren toestand bevond doch dat zijne Ed. zich ten gevolge van dat verhoor bezwaart gevoelt om genoemde Gijsbertus Verhoeks schuldig te verklaren, waarom de Raad wordt voorgesteld deze zaak te doen beruste, het welk door al de leden wordt goedgekeurt.

Aldus gedaan in de Raad te Frederiksoord den 1 July 1837


Bijlage: Raad van toezicht van Willemsoord 31-05-1837

Raad van toezigt gehouden in kolonie no 3

Alle leden zijn tegenwoordig.

Wordt binnengeroepen Johanna Boeslet wed. Gijtenbeek no 135, welke zich van tijd tot tijd aan misbruik van sterke drank schuldig maakt, hetgeen ll.  donderdag dan wederom het geval is geweest en wel dat zij van Steenwijk terug komende, in eene sloot is gevallen en schandelijk de weg gepasseerd is;

haar hierover onderhoudende weet zij niets ter verontschuldiging in te brengen, dan dat zij daarvoor geen geld heeft uitgegeven maar van de vrouw L. Dijk tapper in de nabijheid van de kolonie twee glaasjes brandewijn gekregen heeft omdat zij elkander in lang niet gezien hadden.Daarna worden binnengeroepen Maria Snoek, voordochter van den kolonist H. Leunisse, en Corneille George Jacet, bestedeling van Bergen op Zoom, ingedeeld bij H. Leunisse H15, welke met elkaar in onzedelijkheid hebben geleefd, ten gevolge waarvan eerstgenoemde zwanger is,

zij beide bekennen hun misdrijf en geven bij deze hun verlangen te kennen om met elkander een huwelijk te mogen aangaan.


Aldus gedaan te Willemsoord de 31 mei 1837


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag