Raad van policie en tucht in de gewone Kolonien op den 23 Augustus 1834


GEEN transcriptie, zie overzicht 1834-1837 voor samenvatting

Bijlage 1: Raad van toezicht van Frederiksoord

Geen transcriptie


Bijlage 2: Raad van toezicht van Wilhelminaoord

Op heden den 22 augustus 1834 verscheen voor de Raad van Toezigt van kolonie N2
Maria Magdalena Antonia Westhoff
welke op den 7 april 1830 is gedeserteerd, en zich nu bij de directie der kolonie heeft aangemeld met verzoek om weder de koloniale bevolking ?? ?? te worden opgenomenen zich te onderwerpen aan de straf die daar op mogt staan of gesteld wordt.

De Raad van Toezigt haar over de oorzaak van haar desertie gehoord hebbende, betuigt dat het hoofdzakelijk op het volgende nederkomt:

dat haar vader gekrenkt in zijnen geestvermogens geen gezag over zijn zoon Jacobus meer had, die haar van tijd tot tijd zoodanig mishandeld had dat zij ?? in het huisgezin bij haar vader geen rust of vreden had kunnen hebben, anders zou zij haar vader in die ellendige toestand waarin hij toen verkeerde niet verlaten hebben, zij had over de verkeerde behandeling van haar broeder haar aangedaan, aan de Directie niet durven klagen omdat het haar broeder was.

De Raad van Toezigt heeft gemeend haar te moeten verwijzen naar de Raad van Policie en Tucht opdat die naar goedvinden met haar handele 

M. Bersma
H.W. Kemper
Morrien
A. Keizer
A. Croll


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag